DELA

Vettig om än senfärdig DGH-kritik

Det är naturligt att socionomerna Marjo Österberg och Christian Beijar lyfter fram den egna yrkesgruppen i samband med tillsättandet av förbundsdirektör för kommunalförbundet De Gamlas Hem. Synpunkterna är högst relevanta i och med att socionom till stora delar motsvarar de särskilda krav som ställs på den kommande tjänsteinnehavaren. Det finns ju dessutom flera goda exempel på socionomer som innehar ledande befattningar på dagens Åland.

Det är därför bara att beklaga den senfärdighet som de bägge kritikerna uppvisar. Annonsen om tjänsten publicerades redan i juni men först den 30 juli agerar Österberg som ordförande för Talentia-Åland (och än senare hakar Beijar på diskussionen). Därmed hann DGH hålla sitt sammanträde där fullmäktige enhälligt omfattade förbundsstyrelsens förslag till behörighetskrav. Lite snabbare reaktioner och förbundsorganen hade haft en faktisk chans att diskutera saken före ansökningstidens utgång.
Oaktat förbundsorganens inledande ställningstagande – som bygger på en noggrann utvärdering – kommer vi att diskutera den nya tjänsten flera gånger framöver och då tas de försenade synpunkterna säkert in i vår förnyade bedömning.
Harry Jansson
Ordförande
Förbundsstyrelsen
De Gamlas Hem