DELA

Vem tog livet av träsket?

I Sund har en sjö som heter Träsk förvandlats till ett veritabelt ”träsk” och i detta träsk finns inte längre något liv.

Så…vem/vad tog livet av denna sjö, som heter Träsk?

Jo, en ”fiskyngel-fabrik” i Guttorp (ägd av Landskapet – oss alla!…) och en kompost- anläggning i Gunnarsby. Vem/vilka har ansvarat för driften på – och utsläppet från – dessa anläggningar?

När en människa tas ihjäl startas en rättslig process. Misstänkta eftersöks, rannsakas och straff utdöms. Varför inte en liknande procedur när man tar livet av en sjö? Driftledningen för en fiskodling eller en kompostanläggning som inte besitter den elementära kunskapen att utsläpp av fosfor och kväve i överskott (till marker eller vattenområden) småningom leder till död genom övergödning är naturligtvis olämpliga för sitt värv, men borde väl även utkrävas ansvar för det brott de begått: de har ju faktiskt dödat en sjö! Samma anklagelse gäller för övrigt den instans (ÅMHM) som hade ansvaret att övervaka att driften sköttes på rätt sätt!

På Nya Zeeland blev en flod nyligen upphöjd till ”juridisk person”, vilket innebär att eventuella brottsliga gärningar riktade mot denna flod i framtiden kommer att kunna behandlas i domstol precis som vilka civilrätts-mål som helst: floden har bemyndigats att utkräva sin rätt mot dem som åsamkar den skada!

Men, i denna vår lilla ö-värld borde vi väl ändå klara av att värna vår natur utan inblandning av juridiken? Om vi än inte kan eller vill nagla fast någon skyldig till Träsk-döden så borde vi kunna satsa resurser för att ställa de missförhållanden som orsakat skadan tillrätta.

Förslag: Föglöborna nöjer sig säkerligen med den förbindelse till fasta Åland som de nu har (?). Pengarna för projektering av färjelinjer, tunnlar med mera skulle väl göra mer nytta i avsikt att återställa decennier av miljöförstöring i Sund?

Per-Arne Kling
Lillängen