DELA

Vem bedömer om samexistens är möjlig?

Efter att ha läst mediarapporter om Ålands Golfklubbs kompletterande dokument över en eventuell golfbana på Stornäset undrar vi vad den nya, kompletterande informationen egentligen består av. Enligt skissen vill golfklubben ha nästan hela stranden, något som vi vetat redan tidigare. Vad gäller ÅGK:s planer på att ”öppna upp” Stornäset kan vi för det första konstatera att Stornäset redan är öppet för alla och för det andra att en eventuell ”samexistens” kommer att ske helt på ÅGK:s premisser på stigar utritade av ÅGK i ett fullständigt förändrat landskap.
I finansutskottets betänkande står det att golfbanan ”kan anläggas på ett sådant sätt att Stornäsets miljö- och rekreationsvärde samt ortsbefolkningens önskemål tillgodoses.” Vilken kompetens man i finansutskottet ansett sig ha för att göra en sådan bedömning kan ifrågasättas – det är endast golfklubben som fört fram tanken att en samexistens är möjlig. När ÅGK och de politiker som förordar en bana på Stornäset nu pratar om ”samexistens” verkar det som om de redan har tappat intresset för miljövärdet och endast vill samexistera med sin egen bild av ortsbefolkningens rekreationsintressen. Skissen från ÅGK visar till exempel att hela strandskyddszonen skall bort, men egentligen vet vi inte eftersom den kompletterande informationen inte är specifik nog.

Hur kommer landskapsregeringen att gå tillväga när man gör bedömningen om det skall gå att samexistera eller inte? Byråerna med ansvar för skogsvård, naturvård, fiskevård samt fornminnes- och kulturmiljövård har redan sagt sitt: det går inte att samexistera med en golfbana på Stornäset och samtidigt bevara de värden som finns där i dag, värden som ur skogsvårdssynpunkt är helt unika för Åland. Detta var innan ÅGK lämnade in sin komplettering men vi ser nu i den kompletterande skissen att byråerna hade rätt: de värden som finns på Stornäset idag försvinner om man anlägger en golfbana där.
Så frågan kvarstår: hur kommer LR att göra bedömningen? Vilka kriterier kommer att användas? Kommer man att konsultera sina sakkunniga? Eller kommer man att anlita oberoende sakkunniga utifrån? Eller, det som är mest troligt, kommer näringsministern att komma överens med sig själv om att en ”samexistens” på Stornäset är möjlig? Rättssäkerheten kräver att regeringen nu konsulterar byråerna och låter dem komplettera sitt utlåtande, efter att de fått ta del av ÅGK:s komplettering. Men det finns tydligen inga garantier för att LR tar detta i beaktande denna gång heller.
Styrelsen för Stornäsets vänner