DELA

Vem är ansvarig för den trådlösa tekniken?

Jag gick in på www.vagbrytaren.org och stötte på Europarådets resolution 1815 (27.5.2011). Här uppmanar Europarådet medlemsstaterna att vidta alla rimliga åtgärder för att minska på befolkningens exponering för elektromagnetiska fält. De rekommenderar försiktighetsprincipen. Speciellt när det gäller barn och unga. Europarådet menar att vi inte kan vänta på en hög bevisnivå från vetenskaplig och klinisk forskning, innan vi börjar göra något för att förhindra välkända risker. Det skulle kunna leda till väldigt höga kostnader i framtiden, både i form av mänskligt lidande och av ekonomisk art, som redan varit fallet med asbest, blyad bensin och tobak.

För barn i allmänhet och speciellt i skolor rekommenderas internet anslutning med kabel i stället för trådlös anslutning. Barnens användning av mobiltelefoner på skolområdet bör strikt regleras. Också i hemmen rekommenderas trådbundna telefoner. När det gäller privat användning av mobiltelefoner, DECT-telefoner, WiFi, WLAN och WIMAX för datorer och annan trådlös utrustning, uppmanar Europarådet till förebyggande gränsvärden med tanke på långtidsexponering för mikrovågor. De nuvarande gränsvärdena har allvarliga brister och bör göras om.

Befolkningen bör informeras om potentiella hälsorisker med apparater som avger kontinuerligt pulserande vågor när de står i standby. Speciellt lärare, föräldrar, barn och tonåringar bör informeras om riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor. Människor i fertil ålder bör också speciellt informeras.

Jag undrar vem som är ansvarig för att informationen kommer ut? Och vem är ansvarig för de hälsoproblem som eventuellt uppstår till följd av exponeringen för mikrovågor? När man väljer att frångå Europarådets resolution och installerar trådlöst internet i skolor, till och med på internat där eleverna sover, vem är det som har ansvaret för att skolans teknik inte skadar eleverna?
Birgitta Norrvik