DELA

Våtmarken bör flyttas till Ladugårdsbacka

Våtmarken vid Berg i Sund har placerats i Gesterbybäcken i en smal och naturskön dalgång som redan tidigare innehåller ett mångfald av växter och fauna. Dessa omistliga naturvärden skulle gå förlorade av en konstgjord våtmark som kräver konstant vattennivå oberoende av variationer i bäckens vattenflöden.
Gesterbybäckens avrinningsområde är kuperat och innehåller en obetydlig areal av flödesutjämnande träsk eller naturliga våtmarker, varför vattenströmningen i bäcken kan bli betydande även vid mindre nederbördsmängder.
Det skulle krävas en väldimensionerad utjämningsbassäng för att behålla våtmarkens vattennivå och därtill en stabil dammkonstruktion som förhindrar erosionen.

Ingreppen i dalgången blir kostsamma och medför många slag av negativa miljökonsekvenser. Redan nu förhindrar den byggda dammen fiskvandringen och den markschaktning som förekommit har ökat utflödet av näringsämnen, vilket fortgår i flera år.
Det bör påpekas att våtmarken har anlagts utan miljötillstånd och inte ens en miljöberättelse som beskriver miljökonsekvenserna har upprättats. Sakägare har inte heller getts möjlighet att utlåta sig över projektet.

Våtmarken är lokaliserad till en olämplig plats och bör flyttas 400 meter nedströms till Ladugårdsbacka i enlighet med den plan som Krister Antman presenterat för projektägarna.
På den nya platsen kan våtmarken utformas som väldimensionerad sedimenteringsbassäng utan att vattennivån ändras, utan särskilda utloppsarrangemang och utan att störa fiskvandringen. Bassängen är väl anpassad till omgivningen och flödesutjämning sker i sådan utsträckning att en reduktion av 50 % fosfor och 30 % organiskt bundet kväve som årsmedeltal kan beräknas på utgående flödesmängder.

Invid den föreslagna platsen finns naturliga våtområden med vilka kan skapas öppna vattenytor och på ytor som kvarblir som naturliga öar inplanteras intressanta våtmarksväxter för att berika växtliv och djurfaunan.
Anläggningen tjänar även som modell för jordbrukarna när det gäller lösningar som effektivt reducerar utflödande näringsämnen och samtidigt skapar naturliga våtmarksmiljöer.
Carl-Gustav Flink