DELA

Vårt mål är en trygg inlärningsmiljö

Ålands gymnasium har de senaste veckorna varit föremål för journalisters och även politikers intresse. Och så ska det vara, en samhällsfinansierad myndighet ska granskas och särskilt som vi organiserar något så viktigt som utbildning.
Ålands gymnasium är ett år och således i byggandefasen med allt vad det innebär. Det som vi nu också står inför är prioriteringar för att matcha landskapsregeringens krav på budgetnedskärningar.
Hittills har vår tilldelning av ekonomiska medel legat på en god nivå och det är en missbedömning att studerande kommit i kläm pga sparande.
Att slå ihop fem skolor till ett yrkesgymnasium är en utmaning. De tidigare skolorna hade olika antal studerande och program och olika former för sin verksamhet. Det som fungerade i en mindre enhet fungerar inte per automatik i en större. Det krävs både anpassning och förändring under flera år innan den nya organisationen är intrimmad och väloljad.
Vi arbetar idogt mot målet att skapa en god och välfungerande struktur där alla delar av myndigheten, från centralförvaltning och vuxenutbildning till skolor, Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium, kan vidareutvecklas och ständigt förbättras. Detta gäller inte minst vuxenutbildningen som har en viktig funktion för att Åland ska lyckas integrera inflyttade i arbets- och samhällsliv och ge vuxna möjlighet till livslångt lärande.

Schemaläggningen kommer att fungera från och med nästa läsår. Genom prioriteringar kommer vi under nästa läsår ha större möjligheter att hjälpa studerande med särskilda behov. Yrkesstuderandes möjlighet att läsa kurser enligt lyceets läroplaner är nu strukturerad och genomtänkt.
Ålands gymnasium tog fr.o.m. 1.8.2011 över ansvaret för antagningen från AMS. Vi har under året skapat ett nätbaserat ansökningssystem som ska utvecklas vidare. Och vi har fått det att fungera, om inte optimalt, men ändå helt acceptabelt.
Från och med 1.8.2012 ska alla i hela myndigheten vara inom samma nätverk. Det ska finnas trådlösa nätverk i alla skolor och IT ska bli/är ett fungerande redskap i administration och undervisning, såväl praktisk som teoretisk. Under detta läsår har praktiskt taget alla lärare genom medveten satsning på fortbildning höjt sitt IT-kunnande. Vår hemsida kommer under nästa läsår bli mer informativ.
Inom den nya organisationen måste vi bygga kvalitetsledningssystem, skapa enhetliga och rättssäkra rutiner för dokumentation, utveckla lärande i arbete, hitta ännu bättre samarbetsformer med arbetsmarknad och branschorganisationer, hitta samarbetsparters utanför Åland för att ge yrkesstuderande större valfrihet för inriktningsstudier, förfina bedömningen av yrkesprov, ge lärare större möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling, locka behöriga lärare till yrkesutbildningen, stimulera studerande till lärande på alla nivåer och visa dem att alla kan hitta sin plats . Ja, det finns att utveckla, men vi måste ta ett steg i taget.
Att säga att reformen borde fått genomföras under längre tid och att den inte borde ha genomförts alls är fåfängligt spekulerande. Livet går inte i repris, det är här och nu som gäller. Vi är många inom Ålands gymnasium som intensivt arbetar för att genomföra den reform som våra folkvalda enhälligt fattat beslut om. Och vi är övertygade om att det ska bli bra, men det kommer att ta lite tid.

Om studerande och vårdnadshavare upplever att något känns fel, ta kontakt med utbildningsledare, rektor eller förvaltningschef. Och vi kommer att ta kritiken på allvar och göra vad vi kan för att åtgärda det som inte fungerar.
Vårt högsta mål är att ge studerande en trygg och stimulerande inlärningsmiljö.
Gyrid Högman, förvaltningschef
Inger Rosenberg-Mattsson, rektor
Marcus Koskinen-Hagman, rektor
Viveca Häggblom, utbildningsledare
Angela Sjöberg, utbildningsledare
Lars Selander, utbildningsledare
Jan-Erik Sundström, utbildningsledare
Björn-Erik Zetterman, utbildningsledare
Ralf Lundberg, ekonomichef
Ronny Holmström, IT-chef