DELA

Vårt arbete före sommaruppehållet

Man kan säga att lag- och kulturutskottets arbete före sommaruppehållet har kännetecknats av tre olika kategorier av ärenden. Arbetet har resulterat i 14 betänkanden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå en granskning och fler lär vara på kommande. Instuderingen har inletts och fortsätter i augusti med bland annat rätt omfattande höranden gällande lagförslagen om distansundervisning, säkerhetstjänster och polislagen. En intressant höst väntar lagtinget.

Den första ärendekategorin är ett slags typ av automation i hur betänkanden ska utformas. Till den kan sägas höra lagförslag eller framställningar som egentligen saknar ett reellt värde i sig för hur ålänningens vardag kommer att påverkas. Eller, vad sägs om föreskrifter som gäller internationella transporter av gods på järnvägar inom EU? Inte särskilt relevant trots att det funnits järnväg, om termen är helt rätt, bland annat i samband med gruvdriften på Nyhamn.

Den andra kategorin är ärenden som har ett stort självstyrelsepolitiskt värde. Hit räknas de propositioner som gäller ändring av självstyrelselagen i avseende å avräkningsgrunden, det vill säga den del av statsbudgeten som ska tillfalla Åland. Populärt kallas kakbiten för klumpsumman som nu föreslås höjas till 0,47 procent. Meningen är att det nya avräkningssystemet ska ge Åland en rättmätig högre andel genom att den åländska befolkningen proportionellt ökat mer i förhållande till befolkningstillväxten i övriga Finland.

I och med den ekonomiska recessionen i Finland och hela världen på grund av den rådande pandemin, kommer utfallet inte att bli i enlighet med de bästa scenarierna, men i det långa loppet tror vi ändå att Åland kommer att gynnas av den nya avräkningsgrunden.

Den tredje kategorin av ärenden i lag- och kulturutskottet kan vi kalla ”nära din vardag”-lagförslag. Jag lyfter särskilt tre sådana. Den första är den nya lagen som ska hindra diskriminering. Lag- och kulturutskottet ansåg att arbete för att motverka diskriminering är viktigt och att processen på arbetsplatsen eller i offentliga miljöer är avgörande för att synliggöra dolda fördomar. Varje människa är en individ som ska behandlas med respekt genom att tillmätas lika värde oberoende av tillhörighet.

Det andra lagförslaget i den sistnämnda kategorin som jag tänker nämna är lagen om rätt till ersättning vid olyckor som omfattas av räddningslagen. Enligt lagförslaget ska nu alla frivilliga brandkårister som deltar i ett uppdrag få ersättning för skador som uppkommit genom olycksfall. I samband med utskottsbehandlingen uppdagades att den som på eget initiativ medverkar till att förhindra att en skogsbrand sprider sig och i den händelsen skadar sig exkluderats från rätten till ersättning. Enligt rikets lagstiftning är man ersättningsberättigad, men motsvarande skrivning har mycket förvånande nog inte upptagits i den åländska räddningslagen. Utskottet bad regeringen återkomma med ett nytt lagförslag där detta missförhållande utan fördröjning rättas till.

Till sist nämner jag lagförslag som föranleds av pandemin. Ett lagförslag gällande införande av distansundervisning i grundskolan behandlades kort före sommaruppehållet för en knapp vecka sedan. Nu kan distansundervisning ges med vårt eget lagstöd i höst. Ett motsvarande lagförslag ska behandlas i september. Som bekant får vi ju en helt ny lag för barnomsorg och grundskola från och med nästa årsskifte. I lagarna uttalas bland annat med all önskvärd tydlighet att eleverna, trots att de inte är fysiskt närvarande i skolan, ska erbjudas skollunch alla dagar. Det ansvaret undslapp många kommuner under våren, tyvärr. Skolan på Åland ska vara demokratisk i alla avseenden.

Om du under regniga dagar eller bara annars vill bekanta dig med aktuella ärenden i lag- och kulturutskottet vid Ålands lagting rekommenderar jag att du går in på lagtingets hemsida och skrollar lägst ner till fliken med utskottets namn. Där hittar du intressant läsning när sommardeckarna börjar tryta.

Ha nu en riktigt skön och exceptionell sommar alla!

RAINER JUSLIN (LIB)

ORDFÖRANDE I LAG- OCH KULTURUTSKOTTET