DELA

Värna vår stad – vårt kulturarv

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig. Världsarvskonventionen – Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv – är en internationell konvention som Unesco godkände 1972. Enligt FN:s världsarvskonvention ska världens kultur- och naturarv bevaras för kommande generationer.

Att värna äldre byggnader med över 100 på nacken kräver kunskap och förståelse. Ett hus byggt av äldre virke har mycket kol bundet i sig och huset i sig består av material som är friska och som låter huset andas.

Hållbart initiativ anser att staden som fastighetsägare borde ta ett större helhetsgrepp och ansvar för kulturarvet. Vi ser också ett behov av att bygga upp kunskap om vård av gamla hus bland stadens politiker, tjänstemän och i den moderna byggbranschen.

Kulturarv (exempelvis platser och landskap, kulturarvsinstitutioner och samlingar, immateriellt kulturarv och traditionella kunskaper) är känsligt för klimatförändringar och utgör samtidigt en ovärderlig resurs för samhället. Äldre byggnader kan hålla i hundratals år om de förvaltas på ett korrekt sätt och det är också mest hållbart sett ur ett miljö- och klimatperspektiv då befintliga resurser och mer miljövänliga material används.

HI föreslår att staden samverkar med nätverket Climate Heritage Network (CHN), som bildades 2018 och lanserades i oktober 2019. Nätverket bygger på Parisavtalet och det kopplar till de globala målen om hållbar utveckling.

Energieffektivisering av befintliga byggnader är en viktig fråga när det gäller utsläppsminskning. Vid energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader krävs särskild hänsyn till kulturvärden, metoder och tekniker för detta finns och utvecklas kontinuerligt. Varsam energieffektivisering kan vara en del av hållbar förvaltning.

Hållbart initiativ föreslår i en motion till stadsfullmäktige den 27.10.2020 ett flertal punkter som behöver genomföras för att värna vårt kulturarv långsiktigt.

Vi anser att det yttersta helhetsansvaret för stadens kulturhistoriska byggnader och deras framtida bevarande behöver klargöras och att kulturhistoriska och andra värdeaspekter beaktas tydligare samt att detaljerade vårdplaner tas fram. HI anser att stadsstyrelsen bör låta sakkunniga instanser utarbeta en strategi för hållbart byggande och bevarande av äldre bebyggelse inkluderande god materialanvändning och god byggnadsvård samt utreda möjligheter till finansiering av detta (t.ex. genom EU-medel eller projektsamarbeten).

Sammanfattningsvis vill vi i HI ha en hållbar bebyggelse i Mariehamn där man inkluderar vårt kulturarv, inte bara för oss som bor och lever i Mariehamns stad idag, utan även för vår miljö och framtida generationer. En restaurering av våra kulturobjekt är nödvändiga förutsättningar för en attraktiv och miljömässigt hållbar samt klimatsmart stad.

HÅLLBART INITIATIV I MARIEHAMN