DELA

Värna Sjökvarteret!

Ibland blir vi hemmablinda även om de flesta Mariehamnare är medvetna om vårt fina sjökvarter. Sjökvarteret startade med Albanusbygget 1986, det första nutida skutprojektet i Norden. Den samlade kunskapen i kvarteret är enorm. Båtbyggaren Hasse Holmström, segelmakaren Jouni Lahdenperä, och skepparen/riggaren Allan Palmer är alla legendariska.

Här finns även andra duktiga hantverkare – SALT, guld-, silver- och järnsmeder. De många evenemangen, t.ex. Ålands Sjödagar, bör nämnas.

Segelsumpen Jehu är byggd efter af Chapmans ritning av föregångare till Ålands passagerartrafik. Den och vintervistet Jehuset är resultat av tusentals talkotimmar. Kvarteret är en framgångsaga!

Men bra kan bli bättre, förnyelse bör ständigt ske. Sjökvarterets nye verksamhetsledare föreslår en utveckling av kvarteret. Detta är i sig positivt men utvecklingsarbetet bör ske i samverkan med befintlig verksamhet.

Det har beställts en arkitektplan utan styrelsebeslut eller samråd med aktörerna i kvarteret. Förslagen i planen är mycket drastiska: Servicehuset som Niska hyr säljs åt hyresgästen, Jehuset sägs upp och museet rivs för ev. flytt.

Men hur skall en flytt av Jehuset finansieras? Kafé och restaurang kan ge synergier men ska den skapas genom att försvåra stadgeenlig verksamhet? Inget servicehus? Och ska inte andra krögare ha lika möjlighet till etablering i kvarteret?

Vad skulle ersätta museet, specialritat för sin plats? Byggnadens användning kan diskuteras, utställningen bör förnyas, kanske mer temautställningar? Men att riva ett fungerande hus? Är inte det kapitalförstöring?

Jag är glad att styrelsen 5.10 bordlade dessa frågor och kallar berörda till möte 27.10. Verksamhetsledare och ordförande har även fått i uppdrag att diskutera sjökvarterets utveckling med stadsarkitektkontoret. Jag hoppas på livliga diskussioner som grund för fortsatt utveckling och vägkost åt den nya styrelsen som tillträder efter årsskiftet.

Mogens Lindén, partipolitiskt obunden styrelseledamot