DELA

Varför vill inte regeringspartierna ta en debatt?

I den nyss avslutade budgetdebatten försökte oppositionen förgäves få till stånd en diskussion om hur vi med gemensamma krafter kan undvika att landskapet Åland har nästan en tredjedel av budgetomslutningen i ackumulerat underskott år 2012. Det är nämligen det ekonomiska arv som sittande regering planerar att lämna efter sig. Men diskussionen uteblev till stor del, regeringen vek undan.
I debatten om landskapsrevisorernas berättelse så beaktades en stor del av det som framfördes i remissen av finansutskottet. Utskottet omfattade också det mesta av den kritik revisorerna riktade mot förvaltningen. Men igen, trots två bordläggningar så att regeringen skulle hinna sätta sig in i saker och ting så vek regeringen undan igen.

Det är oförsvarligt och rent av frustrerande att landskapsregeringen inte tar del av frågeställningar om hur vi skall få samhällsekonomin på rätt igen och hur vi skall få en så effektiv och serviceinriktad landskapsförvaltning som det bara är möjligt. Det är märkligt att en regering som talat om det nya ledarskapet och öppenhet inom förvaltningen försöker tiga ihjäl en helt nödvändig debatt om hur vi skall klara av de utmaningar, främst ekonomiska som Åland står inför.
Ministrarna är inte ens i plenisalen och försvarar sina förslag. Varför tar ni inte debatten?

Den politiska kartan på Åland är märkligt tudelad. Å ena sidan finns en stor konsensus om att utveckla självstyrelsen enligt den modell som den parlamentariska kommittén slog fast med bland annat övertagande av beskattningen som ett element. Å andra sidan dyker det upp en debatt i lagtinget om att vi skall ge bort behörighet vi redan har, för att avbytarverksamheten inte blir exakt så som en tredjedel av det ena regeringspartiets lagtingsgrupp önskar.
En sådan situation kan bara uppstå i ett regeringssamarbete utan ledning och ömsesidigt förtroende. Om inte sittande regering klarar av en sån sak hur skall man då klara av mera behörighet?

Det finns många stora olösta framtidsfrågor som regeringen inte vill ge besked om eller ta en debatt om. Exempelvis är det nödvändigt med klara besked om hur en kortruttstrafik skall byggas upp för att skärgården skall kunna överleva på sikt. Också frågan om en samhällsreform kräver betydligt högre konkretiseringsnivå än vad regeringen presterar.
Situationen för det svenska språket i Finland fordrar en noggrann analys och handlingsplan för åländskt vidkommande. Men igen uteblir beskeden, debatten undviks. Det är inte hållbart att ha minst två olika åsikter till och med inom regeringspartierna om frågor av denna dignitet.

Vi vill ha en öppen och framåtsyftande debatt om för Åland väsentliga frågor. Vi vill ge väljarna tydliga besked om vilken politik som krävs för att lotsa Åland framåt.
Varför vill inte regeringspartierna centern och liberalerna det?
Anders Eriksson
Ålands Framtid
Barbro Sundback
Ålands socialdemokrater
Danne Sundman
Obunden Samling