DELA

Varför skall landskapsregeringen fastställa kommunala beslut om vägar?

Saltviks kommunfullmäktige har tagit beslut om att på anhållan av ägarna ändra en privatvägs status till kommunalväg.

Före beslutet anhåller kommunen om hos landskapsregeringens infrastrukturbyrå om en syn av vägen, vilket också genomfördes av en av landskapets vägingenjörer. Därefter kom ett utlåtande från infrastrukturbyråns tjänstemän om vilka åtgärder kommunen måste vidta för att vägen skulle kunna godkännas av landskapsregeringen som kommunalväg.

Därefter beslöt kommunfullmäktige att överta vägen utan åtgärder (i befintligt skick), och lämnade in en anhållan om detta till landskapsregeringen, som godkände att vägen övertogs i befintligt skick som kommunalväg.

Nu kan man fråga sig varför landskapsregeringens infrastrukturbyrå talar med kluven tunga! Å ena sidan förklarar tjänstemannen, efter att ha avsynat vägen, att vägen måste byggas om (kurvor rätas ut, nivåskillnader utjämnas med mera), förrän landskapsregeringen kan godkänna den som kommunalväg. Sedan beslutar landskapsregeringen på anhållan av kommunfullmäktige, att vägen nog kan klassas som kommunalväg i befintligt skick!

Till saken hör att sedan år 2013 betalar landskapsregeringen inte längre ut något bidrag för byggande av kommunalvägar, men fortsättningsvis anser den sig ha rätten att besluta om en väg skall övertas som kommunalväg eller inte.

Borde inte landskapsregeringen och infrastrukturbyråns tjänstemän vara överens om vilka principer som bör gälla angående statusen på en kommunalväg? Och varför skall landskapsregeringen fastställa kommunfullmäktiges beslut angående övertagande av privatvägar, när man inte längre ger bidrag för ombyggnad av vägar för att uppnå kommunalvägsstatus, och när man dessutom inte är överens om på infrastrukturavdelningen hur bestämmelserna skall tolkas?

Dessutom undrar jag hur ofta som landskapsregeringen besluter stick i stäv med vad tjänstemännen anser och förordar att skall gälla enligt de lagar och regler som finns?

Är det så att politiker tror sig veta bättre än vad lagen säger, och varför ändrar man i så fall inte lagen så att laglighet och beslut följs åt?

RUNA LISA JANSSON