DELA

Varför samarbete enligt Susannemodellen?

Idag sköter alla åländska kommuner själva eller i samarbete med varandra den sociala sektorn vad gäller specialomsorg, barnskydd, missbrukarvård och handikappservice.
Denna omsorg, skydd, vård och service hör till kommunens kärnverksamhet och skall skötas värdigt, professionellt och utan att ekonomin får vara ett hinder för detta.
Kommunernas ansvar inom dessa områden har successivt ökat och specialiserats.
Kostnaderna för verksamheten täcks av landskapsandelar och kommunalskatt.

All verksamhet kan man göra på olika sätt men nuvarande verksamhet i 16 kommuner har sina brister men också en del fördelar.
Bristerna är att det är omöjligt för kommunerna att förutse kostnaderna som helt plötsligt av olika orsaker kan bli orimligt höga, speciellt för en mindre kommun.
Anonymiteten för den enskilde är mycket svår att uppnå i en enskild kommun.
Specialiseringen är dessutom svår att uppnå i de mindre och medelstora kommunerna då exempelvis ett barnskyddsärende kan uppstå bara vartannat år eller kanske ännu mer sällan.

Fördelarna att ha verksamheten i 16 kommuner kan vara den lokala kännedomen.
Men då bristerna klart överstiger fördelarna med nuvarande system så anser Centern fortfarande att denna sociala verksamhet bör fungera som en enda enhet.
Naturligtvis anser Centern att kostnadsfördelningen skall vara neutralt fördelad utgående från dagens kostnader. Därför har Susannegruppen tagit fram en modell där kommunerna exempelvis skall betala utgående från 50 % skattekraft och 50 % innevånarantal. ÅSUB fick i uppdrag att göra en provräkning enligt denna 50/50 modell. Den visar som vi alla vet att 50/50 slår fel vad gäller vinnare och förlorare. Nu kommer det att göras nya provräkningar utgående från andra kriterier där man också tar landskapsandelssystemet i beaktande. Slutmålet skall vara en så kostnadsneutral fördelning som möjligt utgående från historiska kostnader.
Till den del det är nödvändigt för verksamheten skall också servicen göras tillgänglig i alla delar av Åland.
Runar Karlsson (C)
Gruppledare för lagtingsgruppen
Harry Jansson (C)
Partiledare