DELA

Varför inte tre kommuner?

Sittande landskapsregering är värda beröm för arbetet med den tilltänkta kommunreformen, med försöket att äntligen få till stånd en räddningsmyndiget på Åland och om inte kommunreformen lyckas blir det troligen ett KST, bra så.

Mindre beröm blir det för ”kortrutten”, den enda kommun som kommer att få riktig nytta av den är Föglö, för resten av skärgården är det svårare att se någon kortare och enklare resa, dessutom blir ingreppen i naturen betydande.

För mig hade en kommun varit att föredra, enkelt och bra, stupade väl på att det kanske inte är lagenligt. Kanske det hade varit värt att undersöka den möjligheten.

Varför vara rädd för en kommunreform? Åland är litet både till innevånare och rent geografiskt, det kan väl inte vara så svårt att administrera 30 000 personer, nu görs det på 16 olika sätt (då är inte kommunförbunden medräknade) sedan på fem sätt.

Insändarsidorna fylls mest av de som är för eller emot bl.a företrädare för regeringspartierna, oppositionen och kommunpolitiker men mera sällan av det flertal ålänningarna som enligt Åsubs undersökning är för en reform.

Vad behöver vi vara rädda för? I debatten verkar det vara mariehamnarna, de kommer att bestämma allt men är det inte så utan sammanslagning kommer Mariehamn inte att ha möjlighet att utvecklas och vem vinner på det? Jomala kanske.

Ålänningen i gemen var den än bor har då inte något att vinna. Vart far vi när vi behöver service av allehanda slag – till stan – och det gör vi fastän det nu finns 16 kommuner, så vad är vi rädda för?

Det dominerande argumentet mot kommunreformen verkar vara att all service försvinner bort från kommunerna i periferin mot centralortskommunerna, men den processen har pågått länge, trots 16 kommuner.

Med färre kommuner finns det en stor fördel för den enskilda individen, möjligheten att utnyttja samhällets service som den passar just mig bäst, en valbarhet som förenklar det dagliga livet.

De som debatterar emot anser att indragning av skolor är att vänta. Hur stor är risken? Till högstadieskolorna skjutsas de flesta eleverna redan förutom i stan där avstånden är så korta att man kan gå eller cykla. Någon ändring där, möjligen kunde man utnyttja skolbyggnaderna effektivare med ett större upptagningsområde.

Lågstadieskolorna då, där är kanske risken större i det långa loppet men det beror också på om underlaget ökar eller minskar. Hur stora eller små skolor skall vi ha? Många barn har skolskjuts redan idag men skall alla barn skjutsas hit och dit, det blir också kostsamt.

Ett exempel på att det inte har fungerat så bra alla gånger fast kommunerna är små är den kommun där man valde att låta barnen åka runt kommunen oskäligt långt pga kostnaden eller osämja, vad vet jag.

Annan service då? Där det privata näringslivet är inblandat är servicen kvar där det lönar sig. De flesta bankkontor har redan försvunnit och postservicen har försämrats men det går ännu att köpa ett frimärke eller två, kontanter är det sämre med. Butikerna har minskat i antal men i de flesta kommuner går det ännu att köpa mjölk.

Kommunkanslier finns det gott om – hur ofta har du ärende dit i jämförelse med hur ofta du besöker en centralort? Vad annat finns, daghem och äldreboenden, hur stor är risken att de försvinner?

Fördelen med daghemmen blir att du som förälder har möjlighet att placera ditt barn där det passar dig bäst och att eventuella nya byggs där behovet är störst. Äldreboenden då, behovet av platser är stort men det försöker samhället lösa med att de flesta skall bo i eget hem om de kan eller inte, om de vill eller inte, det har ingenting med kommunreformen att göra.

De flesta äldreboenden runt om på Åland är relativt nybyggda eller renoverade och i huvudsak i gott skick. När trycket på platser är högt kan jag inte se någon fara i att boenden läggs ner.

Däremot har den enskilde individen fått flera möjligheter, att välja ett annat boende någon annanstans i den nya förstorade kommunen eller har möjlighet till en plats någonstans när det inte finns plats i det närmaste boendet.

Färre kommuner borde innebära att behovet av kommunförbund minskar.

Kommunreformens fördelar överväger nackdelarna som jag ser på saken. Vem vinner? De fattiga kommunerna i periferin eller de rika i centrum? Periferin riskerar att bli än mer perifera och de rika kommer att få dela med sig, alltså alla får ge och ta, vad bra.

Mycket mera finns att fundera över men min förhoppning är att kommunreformen blir av och att den möjliggör god samhällsservice för alla som bor här.

Varför fem, varför inte tre kommuner redan nu?

Augusta