DELA

Varför inte dela soptunna?

Bästa Sofie Dahlsten! Förklara för mig hur det kan komma sig att det som är helt avgörande för huruvida mitt lilla hushåll ska betala 7,44 euro eller 22,32 euro i månaden för sophämtningen är

– om jag kan dela tunna med två grannar som bor lämpligt till,

– om dessa grannars hushåll dessutom är av en av er godkänd storlek och

– om vi faktiskt står på så god fot med varandra att vi kan samsas om en MiseFyran.

Det känns faktiskt inte som helt lagenliga kriterier för att vissa små hushåll kan komma i åtnjutande av en kraftigt nedsatt sophämtningskostnad men andra inte.

NINA BACKLUND

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Generellt kan konstateras att det inte finns hundraprocentigt rättvisa system i samhället idag. De lösningar och regler vad gäller delad avfallshantering som hittills har beslutats är inte helt rättvisa men det är det system vi har idag. Mise arbetar kontinuerligt med att utveckla avfallssystemet för att få de bästa lösningarna för hushållen. Målet är att hitta system som fungerar för alla mål; miljömässigt, ekonomiskt och kundvänligt.

SOFIE DAHLSTEN

VERKSAMHETSLEDARE MISE