DELA

Varför inga motiv för beslut?

Av förekommen anledning har jag tittat på ett antal lönebeslut i ÅHS´ styrelseprotokoll och konstaterar då att man inte motiverar sina beslut. Man talar inte om hur man har kommit fram till det fastställda lönebeloppet.
Enligt tjänstekollektivavtalet ska man vid lönebestämningen eftersträva en ändamålsenlig gradering inom de skalor som gäller för avlöningen vid ÅHS. Den som jämfört med andra har väsentligt mera krävande arbetsuppgifter/större ansvar/klart lämpligare utbildning/mer fördjupade kunskaper för uppgifterna ifråga/större erfarenhet/permanent besvärligare arbetsförhållanden, den ska, om möjligt, placeras i en högre grundlön än övriga inom skalan. Sker det senare ändringar i en eller flera av dessa grunder, justeras lönen.

När man bestämmer en lön, ska man göra en arbets- och personvärdering (bedömning) utifrån dessa sex kriterier, där hälften knyter an till arbetet, den andra hälften till personens kvalifikationer. Men det gör man alltså inte, åtminstone inte i de fall jag har tittat på.
I stället grundar man till exempel en justering av ekonomichefens lön på att man har justerat vårdchefens lön. Den senare åtgärden berodde på att vårdchefen hade avlagt magistersexamen i hälsovetenskaper och blivit behörig för sin tjänst. Ekonomichefen har alltså fått en löneförhöjning (7,3 %) för att vårdchefen har blivit behörig! I andra fall sägs ingenting alls.

I ytterligare ett annat exempel, där grunderna för en lön på 1.850 €/mån. för en sjukskötare med 10 års erfarenhet (sjukskötarna ligger i allmänhet betydligt högre) efterfrågades, gavs inget svar!
Beslut av det här slaget bör motiveras, av rent juridiska orsaker, men också för att det ska gå att kolla hur ÅHS för sin del förverkligar landskapets personal- och lönepolicy. Sist men icke minst, den som har bedömts i sammanhanget bör givetvis få veta hur hennes arbetsuppgifter och hon själv har värderats.

En annan fråga som jag öppet ställer till förvaltningschefen: Det hävdas bestämt att ÅHS har bekostat vårdchefens utbildning, den som nu (juni 2006) har gjort honom behörig för hans tjänst. Vill förvaltningschefen bekräfta eller dementera detta?
Jörgen Erlund
Godby