DELA

Varför ifrågasätter Valve sin egen lag?

En av de viktigaste och största ansvarsfrågorna i samhället idag är att säkra omsorgen om de äldre. Ett sådant liv vi alla vill leva, oberoende av ålder. En god vård och tid för de anställda att göra ett gott jobb. För att uppnå det ska det i lag finnas en miniminivå för personaldimensionering som garanterar inte bara mat och sängplats, utan också möjlighet till utevistelse, stimulans, näringsrik mat, en god vård och tandvård och rätt till ett personligt liv. Det är socialdemokraternas absoluta uppfattning.

När lagtinget i veckan diskuterade förslaget till äldrelag argumenterade ansvarig minister för att personaldimensioneringen (minst 0,7) starkt för att siffran inte ska finnas i lag, trots att det uttryckligen i framställningen står att en sådan ska tas fram tills dess att lagen träder i kraft 2021. Går minister Wille Valve (MSÅ) emot sin egen lagframställning och varför? Ingen omröstning har skett utan en enig landskapsregering har lagt fram förslaget.

I lagens allmänna motivering står det så här: ”Landskapsregeringen avser i lag stadga en nivå för personaldimensionering som i praktiken motsvarar minst en servicenivå med 0,7 i personal per klient och som även på lång sikt tryggar de äldres rätt till service av god kvalitet. En standardmodell för hur man exakt räknar ut 0,7 är en grundförutsättning som ännu behövs.”

Vad är det som är oklart för ministern?

Sara Kemetter,
gruppledare S-lagtingsgrupp