DELA

Varför hemlighålls info om Stornäset?

Det är uppenbart att lagtingets budgetbeslut om en eventuell golfbana på Stornäset i Kastelholm bygger på bristfälligt underlag. Det har framkommit att skogsbruksbyrån , miljöbyrån, museibyrån och fiskeribyrån givit utlåtanden om planerna på att anlägga en golfbana på landskapsägda Stornäset i Kastelholm. Samtliga byråer avstyrkte detta.
Landskapsregeringen har inte låtit intresserade ta del av detta material.

Enligt finansutskottets betänkande har inte heller lagtinget fått ta del av utlåtandena. Finansutskottet har inte hört de sakkunniga tjänstemännen vid de berörda byråerna.
Behandlingen i lagtinget borde rimligtvis ha blivit en annan om lagtingsledamöterna skulle ha haft tillgång till utlåtandena.
Isabel Kvarnfors
Håkan Kulves
Gunda Åbonde-Wickström
Jerker Örjans