DELA

Varför fysiska personalmöten i skolan?

Jag har en fråga till skoldirektör Mathias Eriksson i Södra Ålands Högstadiedistrikt. Varför har skolorna i ett distrikt fysiska personalmöten? All personal träffas tätt, nära och länge. Utan några restriktioner om distans, munskydd eller med begränsning av antal deltagare.

Ambulerande lärare har fritt fått åka mellan skolorna och vistats var som helst. Det är ledsamt att ta så lite hänsyn. Både till sin personal och eleverna som är många och så lätt kan råka ut för distansundervisning på grund av detta.

”EN LEDSEN FÖRÄLDER”

 

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Skolorna inom SÅHD har under pandemitiden följt de anvisningar som givits från Utbildnings- och kulturavdelningen gällande grundskolornas verksamhet i landskapet Åland. Den senast publicerade anvisningen finns att läsa på SÅHD:s hemsida www.sahd.ax, se Bilagor ”information om terminsstart 2021”.

Vad gäller personalmöten finns följande anvisning: ”Det rekommenderas att man beaktar avstånd och hygien och gruppstorlek även vid personalens sammankomster och planeringstillfällen”. Under läsårets gång har vi växlat mellan de olika faserna som anger hur många personer som skall vistas i samma utrymmen. Min uppfattning är att skolledarna enligt bästa förmåga har försökt efterleva dessa föreskrifter genom att välja tillräckligt stora mötesutrymmen och även i övrigt iakttagit de föreskrifter gällande hygien som THL rekommenderar.

Vad gäller den ambulerande personalen så tog vi under undantagstillståndet våren 2020 beslut om att de skulle vara stationerade endast vid en skola. Vi kunde då se vilka negativa effekter det fick för de skolor som den ambulerande personalen inte kunde besöka när språk- och musikundervisning samt elevvårdsarbete var tvunget att utföras på distans. Tillsammans med skolledarna och den ambulerande personalen tog vi därför beslut om att under innevarande läsår låta den ambulerande personalen följa sitt schema och besöka de skolor som hör till arbetsområdet. För den ambulerande personalen har schemat gjorts upp och förhållningsregler givits med tanke på att smittspårningen skall kunna göras så smidigt som möjligt om ett behov uppstår.

Under den senaste veckans händelser har de ansvariga vid berörda enheter tillsammans med smittskyddsläkaren kartlagt vilka personer som skall placeras i karantän för att undvika fortsatt smittspridning bland barn, elever och personal. Vi har gjort vårt yttersta för att försöka begränsa antalet personer som drabbas av karantän och distansundervisning. Det finns ingen koppling mellan de frågeställningar som framförs i insändaren och den uppkomna situationen inom SÅHD.

MATHIAS ERIKSSON

UTBILDNINGSCHEF VID SÅHD