DELA

Vårdöbron bör renoveras

Den liberala lagtingsgruppen har efter många diskussioner och höranden och efter finans- och näringsutskottets beredning tagit ställning för renoveringsalternativet. Vi anser att arbetet ska sättas igång omedelbart efter att landskapsregeringen gjort de undersökningar som de ännu inte genomfört.
Vår utgångspunkt och det allra viktigaste har varit att garantera en bra och trygg trafik för vårdöbor och alla andra ålänningar så fort som möjligt.
I debatten har det framförts en stark oro om att en renovering inte skulle vara ett tryggt alternativ. Att det skulle vara så stora fel på bron att den inte skulle gå att reparera. Vi har konstaterat, efter alla expertutlåtanden, att själva grunden, fundamenten, är i sådant bra skick att det går att bygga en ny överdel. En ny bro på gamla fundament. I grundkonstruktionen ligger också de största kostnaderna och det skulle inte vara försvarbart att bortse från den resursen.

En renovering av bron kan inledas direkt. Uppskattningen är att bron kan vara färdig efter två år medan bygget av en ny bro kommer att dra ut i tiden. Det har talats om en byggtid på upp till sju år beroende på vilka miljöundersökningar och andra grundundersökningar som behöver genomföras. Vi måste också räkna med en lång projekterings- och upphandlingstid samt eventuella besvär med anledning av ny vägdragning. Vår erfarenhet är att nya trafikprojekt tenderar att bli långkörare.
Under tiden som en ny bro byggs är vårdöborna hänvisade till nuvarande bro som är i dåligt skick. I värsta fall kan en lång byggtid innebära stora trafikstörningar och till och med trafikstopp under en längre tid om bron inte längre kan användas för trafiken.
En renovering av bron innebär olägenheter för trafikanterna, det vet vi, och vi beklagar att vårdöborna ska leva under de förhållandena under ett tag framöver. Vi inser att det under en förhållandevis kort tid kan bli totalt stopp i trafiken över bron, det har talats om c:a 60 dagar. Under den tiden ska trafiken ledas över en pontonbro. Den oro som finns att det inte skulle vara ett tryggt alternativ tar vi på största allvar. Vi har dock fått uppgifter om att pontonbroar är fullgoda alternativ och vi förutsätter att landskapsregeringen och entreprenören försäkrar sig om att en ersättande bro uppfyller alla säkerhetskrav så att trafikanterna kan känna trygghet. För vår del är det viktigt att vårdöborna i alla skeden garanteras en trygg trafiklösning utan avbrott.

Ytterligare ett argument för vårt ställningstagande är hållbarhetsaspekten. Som regel borde vi alltid först se vad som går att ta till vara, och utnyttja våra ändliga resurser på ett hållbart sätt och undvika allt för stort miljöslitage. Vi har begränsade ekonomiska resurser och måste göra våra val med hänsyn tagen till en hållbar ekonomisk utveckling.
En ny bro innebär nya konstruktioner i vattnet som påverkar vatten-genomströmningen. Vid bygget av ny bro kommer mängder av nytt material att användas, som ett exempel tonvis med betong för nya fundament. Samtidigt måste befintlig bro rivas med de konsekvenser det har på vattenmiljön. En rivning har också stora ekonomiska konsekvenser. Ett bevis på det är Marsundsbron där den gamla bron fortfarande står kvar för att det ansetts för kostsamt att riva bort den.

För övrigt anser vi att det är mer eller mindre en skandal att frågan om Vårdöbron dragit ut i två år och kostat så mycket som 1 miljon euro utan att landskapsregeringen lyckats trygga en säker trafiklösning.
Lantrådet Gunell och trafikministern Thörnroos bär det politiska ansvaret för detta.
Liberalernas lagtingsgrupp