DELA

Våra värsta farhågor har besannats

Ett brev från #rättslösaÅland: Vi har hört polismästare Johan Pawli kommentera vår manifestation på radion 25.11.2019, dagen då FN uppmärksammar våld mot kvinnor. Vi har konstaterat, att våra värsta farhågor har besannats: polismästaren har inte en aning om vad vi talar om.

Vi kan, om det skulle behövas, motbevisa Pawlis trevande argument, punkt för punkt. Vi avhåller oss från det, för vi söker inte strid. Vi söker förståelse. Förståelse för det vi påtalar, det som Amnesty påtalade om Finland, inklusive Åland, i mars i år och Europarådets expertkommitté om våld mot kvinnor så sent som i september i år. Och Cedaw-kommittén, för sin del, FN-organet för övervakning av att kvinnokonventionen verkställs på ett riktigt sätt, i mars 2018. Finlands myndigheter presterar under ribban för det acceptabla.

Detta gäller inte minst Åland. Det vanliga argumentet – som vi också hörde polismästaren uttala – är att det är så svårt att få kompetent folk till Åland. Det tror vi inte på en minut. Vi talar om något så enkelt som polisens grundutbildning påbyggd med fortbildning i bemötandet av våldsutsatta kvinnor. Pawli utgick också från frivillighet i utbildning om bemötandet av våldsutsatta kvinnor. Det är dock organisationens uppgift att se till att det finns sådan kompetens att organisationen kan prestera fullgott – och detta gäller också den offentliga sektorn. Bland annat polisen. Det är ledningens uppgift att uppmärksamma kritik från expertorgan och se till att den egna organisationen har fullgod kompetens.

Det har Ålands polismyndighet inte. Ålands polismyndighet har kanske erforderlig kompetens inne i organisationen, men det vi talar om är det första bemötandet av den som vänder sig till polisen, där det är rena lotteriet huruvida en får ett professionellt bemötande eller inte. Ett tips till polismästaren: det räcker med grundutbildningen påbyggd med fortbildning i exakt de frågorna som gäller våldsutsatta kvinnor.

Fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld. Ledningens uppgift är att se till att det finns frivilliga genom att lyfta upp och prioritera frågan. Annars fungerar organisationen inte tillfredsställande, för att inte tala om fullgott. Och utbildning – det finns på svenska i Sverige.

För #rättslösaÅland

SOFIA ENROS
LENA NORDMAN

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Den utbildningskompetens som eftersträvas är i stort inkluderad i polisens grundutbildning. Kunskapen byggs på under årens lopp i takt med att behoven förändras, nya forskningsresultat och rapporter ger mera ljus över verksamheten och dess resultat och lärdomar från andra fungerande modeller tas i beaktande inom verksamheten. Den bristande svenskspråkiga utbildningen inom polisens egen regi har lett till att polismyndigheten i flera års tid även vid behov skaffat utbildning i Sverige.

Bemötande av målsägande har under mina snart fyra månader som polismästare lyfts fram vid enstaka diskussionstillfällen och jag kan inte annat än att beklaga om anmälningsförfarandet upplevts negativt. Den initiala kontakten mellan anmälare och polisen sker antingen vid brottsanmälningen eller i kontakt med en patrull som kallats till plats. Om det finns utmaningar vid den här initiala kontakten går det att jobba på dem, det är en normal och inkluderad del av myndighetens verksamhet över lag att kontinuerligt utveckla sin verksamhet. Jag identifierar dock inte att det skulle finnas något attitydproblem mot temat inom myndigheten, någon kompetensbrist för att säkerställa en kvalitativ förundersökning eller större processutmaningar.

Polisen och landskapet har i flera års tid haft ett inriktningsmål att arbete mot våld i nära relationer som det har satsats stora resurser på. Arbetet har skett i god samverkan med andra myndigheter och aktörer. Problemet är ett samhälleligt problem och polisens roll i sammanhanget är främst att säkerställa en kvalitativ förundersökning för att säkerställa rättsprocessen.

Personalen inom Ålands polismyndighet är kunnig och gör ett gott jobb. Utgående ur det goda samarbetet som existerar mellan myndigheter och andra aktörer som jobbar mot våld i nära relationer finner jag det underligt att man valt att ta den här diskussionen via medier istället för att vara i direkt kontakt med myndigheten.

JOHAN PAWLI

POLISMÄSTARE