DELA

Våra frågor kräver svar

Till:
Förvaltningschef Gyrid Högman
Styrelsen för Ålands Gymnasium
Programansvarige Katarina Sundberg
Till kännedom:
Utbildningsminister Johan Ehn
Ålandstidningen, Nya Åland och Ålands Radio

Skrivelse angående situationen på Media och kommunikation årskurs 2
Under föräldramötet den 19 september, sammankallat av programansvarige Katarina Sundberg, var både föräldrar och elever eniga om vad som inte fungerar i skolan. Man upplever en försämring gentemot föregående år med bland annat färre lektioner och färre lärare. Katarina Sundberg lovade framföra synpunkterna till styrelsens möte den 30 september. Föräldrar och elever begärde även ett gemensamt möte med utbildningsminister Johan Ehn och förvaltningschef Gyrid Högman. Styrelsen har dock beslutat att möten med medverkan av förvaltningschefen, ordföranden och viceordförande hålls skilt för elever och föräldrar. Efter att eleverna har haft sitt möte vill vi föräldrar framföra följande synpunkter till er som vi hoppas få diskutera på kommande möte.

Handledarfunktionen. Det räcker inte med en handledartimme varannan vecka med en handledare som dessutom inte är i skolan under yrkesämnena. Det är viktigt att handledaren har ämneskompetens i de yrkesämnen som klassen har för att kunna vara ett stöd för eleverna. Eleverna upplever även att de inte får den information de behöver som även det tyder på att en närvarande handledare är av största vikt. Handledaren skall vara delaktig i ungdomarnas undervisning och ska följa upp deras studiesituation och eventuella åtgärdsplaner såsom det beskrivs i Ålands gymnasium reglemente 7 kap 55 §.

Undervisningsplanering och periodisering. Att ha lärarledd undervisning under måndag, onsdag och fredag, en lektion gymnastik på tisdag och två lektioner valbart ämne på torsdag per vecka under ämnesperioden skapar problem. Resten av tiden förväntas eleverna kunna använda effektivt till självstudier. Detta blir i princip omöjligt eftersom de inte har haft tillgång till ett klassrum som p.g.a. deras studier måste vara utrustat med datorer. Eleverna har begärt att få inskrivet på schemat var de kan vara och arbeta med sina studier, detta har inte skett. De elever som har ”lätt för sig” klarar kanske situationen lättare än de elever som inte har det och kanske inte har den mognaden som krävs för självstudier. Eleverna bör ha en regelbunden skoldag som innebär att man går till yrkesgymnasiet på morgonen och går därifrån efter studiedagen på eftermiddagen. Målsättningen för yrkesgymnasiet och ur samhällssynpunkt torde väl vara att alla ungdomar oberoende förutsättningar skall ha möjlighet att få en yrkesexamen.

Även andra frågor har berörts i diskussionen bl.a. om eleverna, i enlighet med läroplanen, får den utbildning de behöver gällande språkliga färdigheter särskilt i ämnena svenska, engelska och informationsteknik samt om skolan har den kontakt med arbetslivet i form av arbetspraktik som behövs för utbildningen?
Elever och föräldrar är även kritiska till periodiseringen som innebär att teori och praktik inte sker samtidigt vilket i princip krävs för att kunna lära sig ett yrke. Frågan har därför ställts om periodiseringen alls passar för yrkesgymnasiet? Utbildningen skall alltid återspegla läroplanens intentioner och mål – gör den det?

Frånvaroanmälan och begäran om ledighet. Att ringa och anmäla frånvaro till ett telefonnummer mellan kl 8-9 fungerar i enskilda akuta sjukdomsfall. Däremot att inte kunna intyga frånvaro på regelbunden basis konstaterad av förälder och vårdande läkare är att krångla till det. Man borde även som förälder kunna meddela frånvaro på Wilma, e-post eller sms. Vid begäran om ledigt 1-2 dagar för att delta eller utöva idrott, kultur eller annan verksamhet borde vara lika för hela gymnasiet. Idag har lycéet och yrkesgymnasiet olika regler för detta.
Mariehamn den 11 oktober 2013
Elever och föräldrar vid Media och kommunikation årskurs 2

Styrelsen vid Ålands gymnasium har inbjudit vårdnadshavare till studerande vid media- och kommunikationsprogrammet åk 2 till ett möte 4.11.2013. Vid mötet kommer styrelsen tillsammans med skolans ledning att besvara de frågor som tas upp i skrivelsen utgående från de styrdokument som finns: lag, förordning, läroplansgrunder, landskapsregerings beslut, reglemente och skolans regelverk. Styrelsen har också kallat grupphandledare och ansvarig lärare för fritt valda kurser till mötet för att ge information. Styrelsen kommer också att inbjuda företrädare för landskapsregeringen till mötet.
Styrelsen kan efter mötet 4.11.2013, om det är önskvärt, skriftligt presentera givna svar till vårdnadshavarna.
Christina von Hertzen, ordförande
Gyrid Högman, förvaltningschef