DELA

Våra äldre kan känna sig trygga och sedda

Med anledning av artikeln i NÅ 5.8 med rubriken ”Personalkris på Annagården” önskar vi komma med några förtydliganden. Utdraget ur protokollet härrör från en skrivelse inlämnad av två i personalstyrkan. Personalen vid omsorgshemmet Annagården står därmed inte som helhet bakom skrivelsen.
Kommunens omsorgshem är ett blandboende där även personer som lider av minnesstörningar bor och vårdas. Detta innebär att vården och vårdbehoven bland de boende är av väldigt olika karaktär. En följd av detta är att personalen behöver använda sig av olika slag av kunskap, som ingår i grundutbildningen inom vård och omsorg idag. Att kunna möta varje boende och vårdtagare utifrån hans eller hennes behov och på ett professionellt sätt är en grundförutsättning i yrkesutövningen.
I egenskap av patient/klient är den boende och vårdbehövande beroende av sin(a) vårdare. Vårdare å sin sida är skyldiga att utöva god omvårdnad oberoende av om den boende och vårdbehövande kan respondera adekvat eller svara med tacksamhet. Den assymmetriska vårdrelationen, där den äldre människan är beroende av vård och där vårdaren som givare av vård är i en viss maktposition, innebär att vårdare alltid bör möta den andra människan och dennes behov av vård med respekt.

Vårdtyngd och vårdbehov är föränderliga varför bedömning av situationen görs kontinuerligt. Till dags dato har den bedömningen gjorts att personalresurseringen på Annagården i Föglö är tillräcklig. Det är i dagsläget inte någon regel att de äldre behöver vänta till midnatt på att få komma i säng. Det är inte heller förenligt med god omvårdnad att en äldre människa per automatik skall vara i säng innan nattpersonalen inleder sitt skift eftersom även en äldre människa kan önska sitta uppe på kvällen och den önskan bör då respekteras.
Socialnämndens beslut med anledning av skrivelsen lyder ” Efter att äldreomsorgsledare Heli Gåvefeldt har gett sin syn på situationen vid omsorgshemmet Annagården ges socialsekreteraren och äldreomsorgsledaren i uppdrag att se över situationen gällande personalresursering och arbetsbelastning samt hur en god omvårdnad garanteras för de boende på Annagården.”
Således görs, precis som tidigare nämns, bedömningar i relation till aktuell vårdtyngd med jämna mellanrum.

omsorgshemmet Annagården råder ingalunda någon personalkris och gårdagens artikel gav anledning till flera upprörda telefonsamtal från personal som inte känner igen sig i situationen. Att lyfta fram enbart den citerade skrivelsen på Nya Ålands websida ger inte en relevant bild av ärendet och dess behandling. Utdraget är förvisso en del av nämndens beredning men, och det önskar vi betona, det är enskilda vårdares beskrivning av situationen. Kommunens äldreomsorg kännetecknas som helhet av god omvårdnad och omsorg om den enskilda människan och våra äldre människor som bor på Annagården, inklusive deras anhöriga, kan även framledes känna sig trygga och sedda.
Med vänlig hälsning
Katarina Ulenius,
ordförande för socialnämnden i Föglö
Tina Jansén,
socialsekreterare i Föglö

Vi beklagar självfallet om vi har gett en felaktig bild av personalsituationen på Annagården. Men ärendet rubricerades av socialnämnden ”Behandla skrivelse från personalen angående arbetssituationen” och beslutet blev att se över personalresurserna och arbetsbelastningen samt hur en god omvårdnad garanteras för de boende på Annagården. Ingenstans antyddes att den beskrivning som gavs av läget inte skulle stämma.
Behandlingen visar att kommunen är mån om att de gamla skall ha det bra. Men om inget behöver göras, om allt redan är bra, vilket Katarina Ulenius och Tina Jansén antyder, varför då ett sådant beslut? I den mån här finns ett missförstånd så får vi dela på ansvaret.
Harriet Tuominen
vik. opinionsredaktör