DELA

Var rättvis mot ÅHS!

Det är bra att Mogens Linden och Henrik Lagerberg (S) fortsätter den viktiga diskussionen om ÅHS inre organisation. Det är förstås synd att de inte haft tillgång till ROR-gruppens slutrapport, protokoll och förslag till nytt reglemente. Då blir diskussionen litet rumphuggen.
Gemensamt för deras synpunkter är att personalen eller vissa personalgrupper med våra förslag skulle få mindre inflytande över verksamheten inom ÅHS.

Faktum är att gruppens målsättning varit exakt den motsatta! Hur bra vi sedan lyckats kommer ÅHS styrelse snart att bedöma. Men huvudingrediensen i vårt förslag är att beslutsmakt och ansvar följs åt. Vi föreslår att denna princip tydligare än i dag förs in i organisationen. Vi föreslår att det sker genom att göra klinikerna inom ÅHS till de centralaste aktörerna i organisationen! Det är ju klinikerna som ger patienterna den service som ÅHS är till för.
Hittills har klinikerna haft en tudelad ledning som gett en oklar situation för sambandet mellan beslutsmakt och ansvar (för både verksamhet, personal och ekonomi). Vi föreslår att detta ändras så att klinikerna ges ett klart ledarskap (klinikchefen) i kollektivt samarbete (klinikchef, överskötare, medicinsk chef och avdelningsskötare = klinikledning).

Hur någon kan få detta vårt främsta förändringsförslag till att någon yrkesgrupps ”makt” minskar eller att personalen får mindre insyn går inte att förstå.
Hela reformen syftar till att minska den ”byråkratiska makten” från ledningsgrupp och styrelse och till att öka ”makten” och ansvaret över klinisk och vårdverksamhet ute i organisationen där patient möter personal. Vi har också flera förslag om hur personalen bättre skall informeras och inkluderas.
Vi hoppas också att det numera lagbundna samarbetet inom organisationen som inkluderar en stark ställning för de fackligt valda representanterna praktiskt skall utvecklas till ett system som ger både arbetstagare och arbetsgivare fördelar i utvecklingen av ÅHS till en om möjligt ännu bättre hälso- och sjukvårdsorganisation för hela Åland.

Till Henrik Lagerbergs påhopp på liberala medlemmen Ulla-Britt Dahl vill jag säga att hon som enda medlem föreslog dels att de fyra facken fortsatt skulle ges närvarorätt på styrelsens möten, dels att reglementet i framtiden skulle fastställas av landskapsregeringen. Medlemmen Kai Fagerström föreslog att klinikcheferna som hittills skulle utses av chefläkaren. Inget av dessa tre förslag vann understöd.
Till alla andra delar var arbetsgruppens förslag helt enigt. Allt gemensamt arbete bygger på en kombination av total enighet och kompromisser.

Roger Jansson
arbetsgruppens ordförande