DELA

Var är vinsten i kortrutt?

Mikael Staffas , du är en enträgen förespråkare för kortrutt i skärgården. Jag har i flera insändare visat att kortrutten inte ger några vinster, i stället kommer kostnaderna för landskapet att öka. Varje investering ger en kapitalkostnad i form av räntor och amorteringar, dessa skall betalas genom en vinst, som är större än kostnaden. Jag ber dig därför att svara på nedanstående frågor och förklara var de ekonomiska vinsterna uppstår och hur miljön kan skyddas.

– En fast förbindelse till Vårdö har beräknats till ca 60 miljoner. Töftöfärjan kostar idag kring 650 000 om året, med eldrift kommer man ner till runt 500 000. Med en avskrivningstid på 40 år blir kapitalkostnaden 2,2 miljoner med dagens låga ränteläge. Hur blir det vinst?

– Väg och bro från Degerby till Gripön/Långön beräknas också kosta 60 miljoner. Därmed skulle Skarvens körtid kunna halveras. Inbesparing i bränsle blir ca 350 000 om inte turtätheten måste ökas för att klara trafiken till Kökar och tvärgående. Kapitalkostnad minst 2,2 miljoner, hur uppstår vinst?

– Inbesparingarna för Södra linjen och övriga linjer har tydligen beräknats på minskad körtid och fast timkostnad. Förklara hur personalkostnaderna minskas genom kortare körtid men bibehållen turtäthet. Vad händer med personalen den tid färjan ligger stilla? Jag antar att de ändå får lön? Jag ser bara en bränslebesparing.

–  ad kostar ett nytt färjfäste med väganslutning på östra Föglö och vad är den sammanlagda kostnaden för nya vägar och färjfästen i hela kortruttsprojektet?

– Hur löses transporterna mellan färjorna för icke bilburna resenärer? Vad blir den årliga kostnaden? Vem betalar?

– Hur överensstämmer en storsatsning på biltrafik med ett hållbart samhälle?

– Kortutt innebär en mängd nya vägbankar, hur påverkar det genomströmning och vattenmiljön?

Jan Grönstrand