DELA

Vänta på kommunutredningarna!

Landskapsregeringen har beställt kommunindelningsutredningar för stora summor. I tilldelningsbeslutet står att utredningarna initieras med stöd i 8§ i kommunindelningslagen. Den paragrafen innehåller bland annat texten ”Om utredningen visar att kommunindelningen bör ändras, skall utredaren uppgöra ett förslag till ändring i kommunindelningen och till de bestämmelser och beslut som behövs med anledning därav.”

Kumlinge kommun har i sitt remissutlåtande sagt att en kommunreform kan vara bra, bland annat under förutsättning att den baseras på fakta som framkommer i en professionell utredning. De nu tillsatta utredningarna utförs av tre personer med gedigen erfarenhet och kunskap. I slutet på året skall utredningarna vara klara och rapporterna förväntas komma i januari 2019. Utredningarna skall alltså enligt nu gällande lag utreda om kommunindelningen bör ändras och i så fall hur. Det är med andra ord precis vad varje rationell beslutsfattare borde vilja basera sina beslut på.

Dessvärre innebär tidsplanen i lagtinget att man skall ta ställning till lagen redan i november. Det betyder alltså att man i höst planeras anta en lagstiftning med detaljerad anvisning om framtida kommunstruktur, trots att utredningen om vad som är en bra framtida kommunstruktur publiceras tidigast i januari nästa år. Lagtinget planeras alltså ta ställning i frågan några månader innan faktaunderlaget man beställt kommer. Är det verkligen rimligt att man betalar kunniga människor över 100 000 euro för att ta fram fakta och sen inte inväntar deras utredning? Är det så att lagtingsledamöter har en övernaturlig förmåga att förutspå vad utredarna kommer fram till?

Kumlinge kommun kan inte veta vad utredningen kommer fram till. Just därför ansåg kommunen i sitt remissutlåtande att man måste invänta utredningens resultat. Visar det sig att det bästa är att bilda en skärgårdskommun så låt oss genomföra det. Men om det visar sig suboptimalt eller rent av dåligt så vore det ju oerhört olyckligt om lagtinget redan har fattat beslut om just en sådan indelning innan utredningsresultatet blir tillgängligt.

Invånare runt om på Åland önskar rimligen att lagtinget fattar goda beslut med stöd av relevant faktaunderlag. Därför är det naturligtvis bra att landskapsregeringen låter erkänt dugliga utredare undersöka frågan om framtida kommunstruktur. När en familj, ett företag eller en person ska fatta beslut tillhör det normal tågordning att man först undersöker alternativen och sedan fattar beslut. Om man t.ex. ska ta ställning till att köpa en ny båt så undersöker man sitt behov, priser, prestanda och kvalitet innan man beslutar sig för vilken båt man ska köpa. Alla som någon gång först köpt en ny tvättmaskin och sedan efteråt läst Råd och Röns test där det framgår att den fick ”Sämst i test” vet att det är en dyrköpt erfarenhet. Låt nu inte lagtinget göra denna erfarenhet på allas vår bekostnad.

Låt därför lagtinget skjuta upp beslut i kommunreformfrågan till dess att kommunindelningsutredningarna är färdiga och tillgängliga som beslutsunderlag. Alla som önskar att lagtinget fattar beslut av hög kvalitet med goda konsekvenser för det åländska samhället måste rimligen stödja en sådan tidsplan. Att först ta fram fakta och sedan fatta beslut är en tågordning som passar både vanligt folk och lagstiftande församlingar.

CHRISTIAN DREYER

KOMMUNDIREKTÖR