DELA

Välj ekologisk odling på Grelsby kungsgård

Landskapet utarrenderar nu Grelsby kungsgård och dess marker på 77 hektar. Anbud har inkommit och inom kort ska landskapsregeringen ta ställning till vilket man ska anta. Enligt näringsminister Torbjörn Eliasson (C) vinner den som har ”den intressantaste kombinationen mellan pengar och idéer”. Det som förvånar är att landskapsregeringen inte väljer att framhålla miljö och hållbar utveckling som ett viktigt kriterium och därmed prioritera ekologisk odling på landskapets marker.
Eftersom kungsgårdarna i tiderna inrättades som mönsterjordbruk borde landskapsregeringen tydligt prioritera sådana odlingskoncept som man vill främja och lyfta fram. Särskilt med tanke på att Grelsby kungsgård ligger invid en råvattentäkt borde man tillse att näringsläckaget är så minimalt som möjligt. Vi anser att man inte ska avfärda ekologisk odling som ”stödoptimerad vallodling”. Vallodling är nödvändig om syftet är att förse djur med foder för exempelvis ekologisk djurhållning eller mjölkproduktion. Tidigare har man från landskapets sida prioriterat ekologisk odling när man bjudit ut kungsgårdsmarker, men tydligen inte i denna omgång. Varför? Är det verkligen bara pengarna som är viktiga för den här landskapsregeringen?

En följdfråga som vore intressant att få ett svar på är också om landskapsregeringen genom detta 30-åriga arrende nu slutgiltigt stänger dörren för en golfbana i Godby/Ämnäs? Grelsby kungsgårds marker utgjorde bytesmarker i det koncept som låg till grund för förverkligandet av ett golfprojekt. För oss som inte vill offra det natur- och kulturhistoriskt värdefulla Stornäset för golf har Godby/Ämnäs kvarstått som ett alternativ. Betyder nu detta att projektet Godby/Ämnäsprojektet är skjutet i sank för gott?
Camilla Gunell (S)
Carina Aaltonen (S)