DELA

Välfärden prioriteras i Lemlands budget

Obunden Samlings ledamöter i Lemlands kommunstyrelse (kst) och kommunfullmäktige (kfge) vill bemöta de artiklar i media beträffande Lemlands budget 2012, speciellt den omtalade tjänsten som byråsekreterare.

I förslag till budget 2012 inför kst:s behandling fanns äskanden om sammanlagt 7 tjänster fördelade på 4 olika nämnder. Av dessa har ett flertal tjänster äskats om från nämnderna under flera budget-behandlingar och –år. Man får av kommundirektörens (kd) uttalande att döma, uppfattningen att kst och kfge skulle vara restriktiva eller rent av snåla i när det gäller personalresurserna i kommunen. Inget kunde vara mer fel i denna budget 2012 som verkligen är expansiv. Kst:s förslag till budget, som antogs enhälligt i kst, innehöll bl.a. en närvårdartjänst till äldreomsorgen, en barnomsorgsledare till barnomsorgen, en biblioteksresurs samt en skolkanslist på deltid. Samtliga dessa godkändes av kfge. Vi satsar alltså stort på personalsidan i kommande budget, men med fokus på att stärka resurserna ute på enheterna, snarare än i centralförvaltningen.

Vi obundna i Lemland tror inte att lösningen på arbetsbelastningen på kommunkansliet är att tillsätta fler tjänster i nuläget, utan anser att det finns andra sätt att omfördela arbetsuppgifter och effektivisera verksamheten på kansliet. I budget 2012 finns ett anslag på 15 000 € för köp av tjänster, för just denna uppgift. Hur tjänsterna man köper ska se ut styrs av behovet på kansliet och där har kd all möjlighet att föreslå vilka tjänster man behöver och vill köpa in.
Vi vill poängtera att ingen har blivit eller kommer att bli utan lön, vilket man kan få för sig på basen av artikeln.

Den budget som lagts för 2012, är en dessutom ovanlig budget vad gäller investeringar på många sätt. Vi investerar inte bara i ökad personalresurs, utan även i avlopp, kommunalvägar, gymnastikhall i anslutning till skolan, vi har sedan tidigare höjt hemvårdsstöd och nu förlängt det till fyra år, vi har avgiftsfri förskola och får nu en utökad lekparksresurs. Lemland är föregångare inom alkohol och narkotika-politiken genom att i budgeten beslutat om att utarbeta ett handlingsprogram för detta. En skatteväxling har gjorts inför 2012 som innebär en minskad förvärvsinkomstskatt för kommuninnevånarna. Det finns många positiva och för kommunen främjande åtgärder och skrivningar i budgeten för 2012. Vi ser fram emot 2012 med stor tillförsikt .
Obunden Samling i Lemland