DELA

Våld mot kvinnor ett hinder på vägen mot jämställdhet

Med anledning av Internationella Kvinnodagen är det skäl att påminna om att vägen mot jämställdhet i vårt samhälle fortfarande är lång. En ny kartläggning bland EU:s 28 medlemsstater ger Finland en föga smickrande andra plats gällande förekomsten av våld i nära relationer.
Undersökningen visar nämligen att 47 % av finländska kvinnor upplevt fysiskt eller sexuellt våld efter sin 15-årsdag. Tio procent av de finländska kvinnorna uppgav dessutom att de upplevt våld under det senaste året.
De ekonomiska konsekvenserna av våld i nära relationer och sexuellt våld beräknas i Finland uppgå till ca 90 miljoner euro vilket omräknat till åländska förhållanden skulle innebära 5 miljoner euro per år i direkta och indirekta kostnader. Det mänskliga lidandet i varje enskilt fall kan däremot inte uppskattas eller värderas i euro och cent.
Våld mot kvinnor och barn i nära relationer är ett allvarligt och ofta dolt samhällsproblem med stora konsekvenser för alla involverade. Det är varje samhälles skyldighet att skydda de utsatta, att förebygga och att bekämpa våldet och detta faktum tar landskapsregeringen på största allvar.
De resurser och den kunskap som idag finns på Åland behöver omsättas i målinriktade insatser så att de som behöver stöd och hjälp faktiskt får det. Därför vill landskapsregeringen under 2014 förverkliga ett resurs- och kompetenscenter mot våld i nära relationer. Det innebär att resurser samordnas så att berörda aktörer som polis, socialvård och hälso- och sjukvård kan samverka utifrån familjens behov.

Alternativ till Våld ska ha en självklar koppling till resurs- och kompetenscentret. Samverkan och kunskap inom området är nyckeln till hjälp och stöd för både utsatta och förövare. Myndigheternas ansvarsområden är tydligt definierade och avgränsade men verkar i praktiken nära varandra. Berörda myndigheter ska ingå en så kallad samverkansgrupp så att utsatta kan få adekvat stöd och hjälp både i ett akut skede men också erbjudas fortsatt stöd och behandling av en etablerad vårdkedja.
Mäns våld mot kvinnor är en fråga om demokrati och kvinnors mänskliga rättigheter och är ett av de största hindren på vägen till ett jämställt samhälle.
Vi ska ta hand om de som är drabbade av våld i nära relationer men också på ett övergripande plan arbeta med de strukturer som fortfarande gör att mäns våld mot kvinnor fortfarande är ett så stort och utbrett samhällsproblem.
Camilla Gunell
Lantråd