DELA

Våld mot äldre ska analyseras

Med anledning av artikeln ”En äldre slagen är en för mycket” i NÅ 6-2-2017.

Landskapsregeringen har tagit del av en sammanfattning av Erika Bomans undersökning om äldres hälsa. Vi kommer nu inom kort att, tillsammans med Erika Boman, göra en djupare analys för att få mer bakgrund till statistiken. Detta är viktigt, eftersom våld i nära relationer (ex. anhörig) och våld från utomstående (ex. personal) delvis är två olika företeelser.

I den kommande socialvårdslagen är utgångspunkten att två anmälningsplikter ska tas in, dels om anmälan till andra myndigheter om klientens stödbehov, dels om personalens anmälningsskyldighet. Kvalitetsrekommendationer för äldre ska ge kvalitetsindikatorer om att kommunens företrädare är uppmärksam på och kan avläsa eventuell förekomst av våld i hemmet, missbruksbeteende, mentala problem och minnesstörningar. När dessa kvalitetsrekommendationer ses över kommer våld inom omsorgen att ges särskild vikt.

Åland har idag kontroll av brottslig bakgrund för personer som skall arbeta med barn. Motsvarande lagstiftning finns idag inte gällande t.ex. kontroll av personal som skall arbete inom äldreomsorg och specialomsorgen, vilket är en brist som vi särskilt kommer att uppmärksamma i arbetet med en äldreomsorgslag. Ett annat viktigt lagförslag handlar om den nya behörighetslagen för personal inom socialvården som kan omfatta införande av registrering av socialvårdens personal. Detta ger en möjlighet till att kontrollera upp en yrkesutbildad persons yrkeskompetens.

ÅHS antog nyligen sin verksamhetsplan, där man särskilt satsar på att förhindra våld i nära relationer (se intervjun med Annette Holmberg-Jansson i ÅT 3/2). Screening införs, vilket konkret innebär att det blir en ny rutin för vårdpersonalen att ställa frågor om våld till patienterna. Landskapsregeringen kommer att jobba ännu bredare med att förhindra våld i nära relationer. Detta gör vi tillsammans med ÅSUB i en omfattande enkät som dels kommer att ge oss en helhetsbild av läget på Åland, dels borde enkäten ge svar på frågan om vilka stödåtgärder som fungerar idag och vilka som behöver ses över.

Avslutningsvis är det glädjande att projektet ”Äldres psykiska ohälsa” har mottagits väl. Projektet innefattar utbildning av för personal inom äldreomsorgen om en metod för ”första hjälpen” och upptäckt av psykisk ohälsa bland äldre, vilket även det kan ha samband med våld.

Det sektorsövergripande samarbetet mellan polismyndighet, Ålands hälso- och sjukvård samt socialvården (äldreomsorgen) kommer att vara viktigt under de kommande åren. Både för att uppmärksamma de utsatta och för att se till att inte en enda äldre person ska utsättas för våld.

Wille Valve

Social- och hälsovårdsminister