DELA

Våga debattera tabubelagd parkering

Det är dags att ändra parkeringspolicyn för Mariehamns centrum!
Hittills har man försökt skapa parkeringsmöjligheter i omedelbar närhet av butikerna och då har man använt stans parkeringsnorm som huvudinstrument. Ytorna ovanför jorden har utnyttjats till det yttersta, vilket har lett till kaotiskt och extremt förfulad stadsmiljö. Nästa steg blev att man tvingades bygga underjordiska parkeringsanläggningar med gigantiska kostnader. En underjordisk parkeringsplats kostar minst 35.000 euro.

I dag ser man klart att man har misslyckats! Handeln, affärerna och butikerna flyr från centrum och nyetableringar sker ofta utanför Mariehamns stad. För att kunna uppfylla parkeringsnormens krav är man tvungen att planera så dyra lösningar att man i de flesta fall omöjliggör byggprojekten.
De senaste två kommittéerna, Parkeringskommittén 13.12.2007 och Revidering av reglerna för friköp av P-platser 23.10.2009, tyvärr endast förstärkte denna parkeringsfundamentalism. Och representanter för näringslivet har ohämmat hejat på, så som med skrivelsen om bevarandet av Nygatans parkeringsplatser.

Ett sätt att tänka nytt kunde vara att man i rejäl utsträckning frigör centrum från privatbilarna. Antalet parkeringsplatser minimeras och reserveras huvudsakligen för taxi och handikappsparkeringsplatser. Gågatakonceptet utvidgas till hela Torggatan, Strandgatan och korsande gatustumpar mot öst och väst och alla blivande friytor snyggas till, alternativt byggs till gröna oaser eller snygga cykelparkeringar.
På detta vis skapar man estetiska och lugna gatumiljöer för shopping utan stress, tid att fundera och välja sina köp, samt hälsosam luft att andas, utan avgaser, sot och skadliga småpartiklar. Gällande tyngre köp kan man ta exempel av innovativ kundservice till sjöss (jmf med m/s Rosella) och låta butiken leverera varorna till bilen som är parkerad utanför centrum.

Som andra åtgärd torde man upphäva kravet på parkeringsplatser, det vill säga parkeringsnormen, helt vad gäller centrumbyggandet. Till en början skulle Miramarparkeringen och Nyfahlers parkering fyllas, dessa står ju i dag pratiskt taget tomma.
Miramarparkeringen kostade skattebetalarna 4,5 miljoner euro. Nästa steg skulle bli att bygga billigare parkeringsanläggningar på marknivå, också som parkeringshus, utanför centrum med förbindelse till centrum via lättare trafik och kollektivtrafik.

Under de senaste veckorna har man debatterat kollektivtrafikens finansiering och lanserat kraftigt principen att den som använder, den ska också delta i kostnader.
Denna rättviseprincip kan också hänföras till bilismens kostnader och smidigast samlas in genom parkeringsavgifter. Alternativt kan Mariehamns Stad stå för avgiftssystemet och samla in medel för att bygga P-anläggningarna och till och med för finansiering av annan infrastruktur som privatbilismen direkt orsakar, jmf med Ålandsvägens urusla skick.
Enkel och snabb lösning kan ju bli att sätta avgift på P-skivan, varav min motion ska behandlas i fullmäktige 01.03.2011. Det andra alternativet är att näringslivet bildar parkeringsbolag. Att slippa bygga de megadyra underjordiska parkeringarna blir en vitamininjektion till nybyggandet i centrum och leder säkert till driftiga innovationer om kringservice: t.ex. biltvätt och -service. Man täcker sannolikt också driftskostnaderna, eventuellt helt utan parkeringsavgifter.

Under debatten om stadsbussen har det också uttryckts oro för nedsatt förebyggande hälsoeffekt då unga åker buss och inte promenerar eller cyklar.
Är det inte minst lika viktigt för vuxna att gå och cykla istället för att åka i egen bil från dörr till dörr och samtidigt förorena luften för alla. Onödigaste inom stan är resorna mellan hemmet och arbetsplatsen med egen bil, oftast sittande ensam i fordonet utan ens samåkning. Vid stadens undersökning på parkeringsvanor, hittade man till och med mariehamnare som varje dag körde c:a 200 meter till sin arbetsplats!

Jag hoppas att politikerna vågar sig på att debattera och ge till känna sina åsikter om detta tabu-belagda ämne!

Rauli Lehtinen
ledamot i stadsfullmäktige (lib)