DELA

Våga arbetsvärdera vården!

Vi har fått följande frågor om vad vi vill göra för vård- och omsorgspersonalen på Åland.
Vad tänker ni göra för att
1) Höja statusen på vårdaryrket och på så sätt trygga tillgången till kompetent vårdpersonal?
2) Visa den vårdpersonal som finns (och övriga i samhället) att vårdpersonalen är värdefull.

Frågorna är för viktiga för att stanna vid vackra fraser inför valet.
Vi anser att en opartisk arbetsvärdering måste ligga till grund för en reform som skall förverkliga lika lön för likvärdigt arbetet och därmed för att uppvärdera vård- och omsorgsyrken på alla nivåer.

Vi är mycket besvikna på att nuvarande landskapsregering stoppade det pilotprojekt vid ÅHS som liberalerna initierade i landskapsregeringen i november 2002 och som arbetsmarknadens parter enades om i april 2004.
I den nya landskapsregeringen efter valet vill vi ge en opartisk sakkunniggrupp i uppgift att med stöd av en referensgrupp med arbetsmarknadens parter ta fram ett värderingsunderlag för bedömning av olika arbeten. Modeller från vår omvärld finns att ta tillgrund.
När värderingen är gjord skall olika metoder för att uppnå lika lön för likvärdigt arbete utvärderas med utgångspunkt från att arbetsmarknadens parter gör upp i fria förhandlingar.
Det är viktigt att se till att det finns ett samhällsekonomiskt utrymme för lönereformer för att utjämna på kön grundade skillnader mellan olika sektorer vill vi se en kombination av åtgärder, till exempel jämställdhetspott, budgetering över en längre period för att utjämna strukturella skillnader och en skattereglering via ett avdrag som gynnar låg- och medelinkomsttagare, där en majoritet av vård- och omsorgspersonalen finns.

För att uppvärdera vård- och omsorgsyrkenas status på arbetsplatsen tror vi att det behövs ett nytt, mera lyhört och deltagande ledarskap och en delegering av beslut till den nivå där den verksamhetsnära kompetensen finns.
Det är även av stor vikt för hela det åländska hälso- och sjukvårdens fortsatta existens att en långsiktig plan görs för löne – och personalpolitiken. Denna plan bör ta ett helhetsgrepp om problematiken allt från vårdutbildning till den demografiska utvecklingen i landskapet.

Utvecklingen i det åländska välfärdssamhället kommer att kräva mer kompetent personal i vård- och omsorgsyrken. På arbetsmarknaden skall kompetens och krav på arbetet värderas rättvist.
Så är det inte idag och det gäller särskilt yrken som av olika orsaker domineras av kvinnor.
Men först, våga arbetsvärdera!
Raija-Liisa Eklöw (lib)
Katrin Sjögren (lib)