DELA

Vad kan vi göra för våra unga?

19 december antogs Ålands Landskapsregeringens budget för 2015. För mig var det en betydelsefull budget. Det jag jobbat mycket för under denna mandatperiod finns nu som regeringen Gunells fokusområden.
I budgeten under allmänna motiveringar finns det skrivningar om
Att ungdomars möjligheter att komma på in på arbetsmarknaden skall förbättras och beredskapen att skapa snabba utbildningsinsatser i enlighet med arbetsmarknadens behov sätts in.
Arbete med att skapa bättre möjligheter för unga stärks och samverkan mellan myndigheterna utvecklas så att alla unga ges möjligheter till en studie-, praktik-, eller arbetsplats. Att ungdomar inkluderas i utbildning, arbete och samhälle är ett viktigt fokusområde för landskapsregeringen år 2015 mot bakgrund av ohälsan bland barn och unga.
Under rubriken utbildning efter grundskolan står det
I samarbete med berörda myndigheter stärka insatser för ungdomar i behov av särskilt stöd.

Dessa tre punkter känner jag mig högst delaktig till för det är frågor jag lyft upp ett flertal gånger under denna mandatperiod.
Nu är det viktigt att man börjar se resultat för dessa frågor.
Men vi kan ändå inte slå oss för bröstet, utan vi har mycket kvar att jobba med. Att sätt ungas hälsa i fokus är viktigt och då måste vi alla jobba för att eleverna i våra grundskolor känner sig trygga.
Vi är stolta över våra PISA resultat – vilket vi skall vara. Men vi måste också börja se på hur våra unga mår i skolan.

Här måste vi börja se hur man t.ex. nu får hjälp av speciallärare, skolpsykologer och kuratorer i våra åländska grundskolor. Jag anser att idag är inte tillgängligheten till denna professionalitet lika på hela Åland.
Vi behöver se var vi kan förbättra med tidiga insatser, med att främja till att flera unga får hjälp i ett tidigt skede.
Det kan vi göra på flera olika sätt. Men desto tidigare vi kommer in med re surser desto mer hjälper vi fler.
Så nu har regeringen gjort mycket för de som gått ur grundskolan.
Nu måste vi se vad vi kan göra för våra unga inom barnomsorg och grundskolan och det omgående. Vi har alltfler som har en anpassad läroplan vilket begränsar möjligheter till framtida studier.
Här måste vi se vad vi kan komma med för åtgärder för att hjälpa dessa unga, och gärna så tidigt som möjligt.
Göte Winé (S)