DELA

Vad har vi att vinna på minskat tobaksbruk?

Den 31:a maj infaller den årligt återkommande ”tobaksfria dagen”, en temadag instiftad av WHO (Världshälsoorganisationen) för att på olika sätt uppmärksamma de skadliga effekterna av tobak. I år är temat ”commit to quit” och syftet är att lyfta fram alla de fördelar som finns med att avsluta ett tobaksbruk och att erbjuda tips och råd för dem som vill sluta. Under det gångna året är det rekordmånga tobaksanvändare som uppgett att de vill sluta, på grund av att rökning ökar risken för att drabbas av allvarlig covid-19 infektion. Enligt en forskningsrapport från Kina har rökare en 14-faldig risk för coronakomplikationer jämfört med icke-rökare.

 

Men vad mer kan vi vinna på att minska antalet tobaksanvändare i samhället? Vad kan vi vinna på åtgärder som exponeringsförbud för cigaretter i butikerna, införande av fler rökfria miljöer och på att erbjuda tillräckligt stöd och hjälp för dem som vill sluta?

I Örebro har forskare räknat ut att rökare under sin livstid kostar ca 100 000 euro i form av ökade samhällskostnader. En anställd som röker dagligen kostar arbetsgivaren cirka 1 300 euro per år. I samhället har trenden under senare år varit att genom lagstiftning göra fler och fler områden rök-/tobaksfria, så som skolmiljöer och restauranger. Vi hoppas att denna trend fortsätter. Det gynnar både företagen ekonomiskt och den enskilda arbetstagarens hälsa! Målsättningen är att landskapet Åland skall vara tobaksfritt till 2040, det vill säga att tobaksbruket är under 2 procent.

 

I Finland – men inte på Åland – finns det ett lagstadgat exponeringsförbud för tobaksprodukter, de får alltså inte förvaras synliga i butiken. På Åland finns det både försäljningsställen som förvarar cigaretterna utom synhåll och försäljningsställen där de är synliga bakom kassan. En metastudie visar att barn som frekvent exponeras för tobaksprodukter i butiker har 1,3 gånger högre risk för att börja röka. Bruk av nikotin ökar risken för psykisk ohälsa och inlärningssvårigheter. Snus, som blir vanligare bland unga idag, innehåller ofta mycket höga halter nikotin.

Även vår natur skulle må bättre av minskad tobaksanvändning. Fimpar är det vanligaste skräpet vi har. I Finland hamnar över tre miljarder fimpar i miljön per år och varje dag spolar svenskarna ner ca 4 miljoner snusportioner.

Så nog har vi i vårt samhälle mycket att vinna, både ekonomiskt och i minskat mänskligt lidande, på att minska tobaksbruket och fortsätta det preventiva arbetet. Hjärt- och kärlsjukdom, för vilken rökning är den främsta riskfaktorn, är trots allt fortsatt den vanligaste dödsorsaken i Finland.

TUIJA DANIELSSON

TOBAKSKAMPEN ÅHS

INGER HAGSTRÖM

TOBAKSKAMPEN ÅHS

ANN GUSTAFSSON

FÖRENINGEN VÅRT HJÄRTA

ERICA ÖSTRÖM

FOLKHÄLSAN TOBAKSFRI DUO