DELA

Vad hände med ”Starkare tillsammans”?

Ett stödpaket för permitterade på Åland i coronatider är ett utmärkt förslag från vår regering.

Vad som däremot inte är utmärkt är den diskriminering de anställda som är fackanslutna blir utsatta för genom att utesluta dessa från möjlighet att få del av stödet.

En fackansluten/A-kassa ansluten arbetstagare med en månadsinkomst under 2.300 euro erhåller med detta oigenomtänkta och hastigt framtagna förslag lägre dagpenning än en icke fackansluten arbetstagare. Detta scenario går inte att förklara bort genom att hänvisa till extra ordinära omständigheter eller att det är hjälp till de ekonomiskt svagaste i samhället. Fackanslutna låginkomsttagare är de som efter en sådan här manöver är de som måste betraktas som ekonomiskt mest utsatta.

Vi har även noterat med förskräckelse att ingen från landskapsregeringen tagit kontakt med undertecknade centralorganisationer för att diskutera detta åtgärdsprogram som till karaktär måste anses vara synnerligen arbetstagarorienterat och därmed i högsta grad en fråga för arbetsmarknadsparterna gemensamt.

Stora beslut och frågor som rör arbetsmarknaden ska naturligtvis diskuteras med både arbetsgivarparterna och arbetstagarparterna. Det kallas för trepartssamarbete och är fundamentet för en fungerande arbetsmarknad i vårt samhälle. Med tanke på vad som framkommit i lagtingsdebatten har våra åsikter tydligen ingen relevans varför landskapsregeringen inte ansett det nödvändigt att varken informera eller höra oss angående detta förslag.

Hur ska vi kunna ha ett gott samarbete och förtroende för Landskapsregeringen inför kommande arbetsmarknadsfrågor och förhandlingar om vår ställning som likvärdig part inte respekteras?

Även om det för tillfället är inom den privata sektorn som permitteringsåtgärderna är som störst är det inte omöjligt att även den offentliga sektorn kommer att drabbas.

Det enda rätta är naturligtvis att erbjuda denna extra förhöjda dagpenningen till samtliga permitterade ålänningar oberoende om vederbörande är fackansluten/A-kassa ansluten eller inte. Ett temporärt tilläggsstöd som gäller alla. Det minsta man kan begära är att alla, oberoende av facktillhörighet/A-kassa eller inte, erhåller den föreslagna minimidagpenningen.

Vad vi i dessa oroliga tider INTE har råd med är att skapa missämja och orättvisor medborgare emellan.

AKAVA-ÅLAND

ORDFÖRANDE SUNE ALÉN
FACKORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGT ANSTÄLLDA PÅ ÅLAND, FOA-Å

ORDFÖRANDE JAN LINDHOLM
TJÄNSTEMANNAORGANISATIONERNA PÅ ÅLAND, TCÅ
ORDFÖRANDE LINDA MATTSSON