DELA

Vad gör Esplanaden för Mariehamn?

”Nu måste lindarnas framtida öde avgöras. Mariehamns stads invånare står inför ett problem. Spelar lindarna roll? Mariehamn ber invånarna om hjälp.”

Skräckrubrikerna duggade tätt i december men innehållet i artiklarna var tunt och gav mer frågor än svar. Vi väljer därför att vända på frågeställningen med fokus på möjligheter och inspiration för att visa på den komplexitet av livskvalitet som Esplanaden utgör för staden. Vad gör Esplanaden för Mariehamn?

Historiskt är lindallén ett speciellt kännetecken för 1800-talets stadsplanering, ett starkt arkitektoniskt stadsbyggnadselement där det enskilda trädets form underordnas de dubbla trädraderna. Tillsammans skapar det en effektfull massverkan som ger staden den grundläggande strukturen, stödjer orienteringen, ger perspektiv och verkar förebyggande vid en eventuell stadsbrand. Lika viktigt som att se på hur Esplanaden ger staden struktur ur ett helhetsperspektiv är det att ta reda på vad Esplanadens specifika värde kan bidra med för Mariehamns utveckling och identitet.

Idag då den ekonomiska nyttan av samhällets resurser är mer dikterande än någonsin och den hållbara stadsutvecklingen är det riktgivande, behöver planeringen tillgodose både människans och naturens behov för att uppnå en god stadsmiljö. Ett värde som kan definieras kan man också synliggöra och värna om.

Genom dagens forskning vet vi att stadsalléer är av stor betydelse för människors välbefinnande och stressåterhämtning. Esplanaden utgör en infrastruktur för vardaglig rekreation såsom promenader, löpning, cykling och hundrastning. Lindallén bidrar tillika med att förbättra luftkvalitén, reducera buller och skapa en attraktivare ljudmiljö i staden.

Den nord-sydliga naturkaraktären och den öst-västliga parkkaraktären ger dessutom olika typer av biologisk mångfald i den centrala staden. Marken under träden har också betydelse för ett lokalt omhändertagande av omgivande gators dagvatten. Träden med omgivande mark är en konsument av koldioxid, Esplanaden verkar som en kolsänka och bidrar därmed till att minska jordens uppvärmning. Det medför att Mariehamn har ett internationellt ansvar att bevara Esplanaden som en ekosystemtjänst och understöda de globala miljömålen.

Genom tiderna har Esplanaden alltid varit ett tilltalande blickfång och därför blivit både omskriven, avmålad och fotograferad. Lindallén ger Mariehamn en känsla av lummighet trots den förtätningsprocess som skett i modern tid. Dess symbolvärde är starkt förankrat både i stadsvapnet och genom den traditionella lagtingsprocessionen. Vi vågar påstå att Esplanaden ger Mariehamn stadslegitimitet och kunde därför klassas både som ett naturarv och kulturarv för staden.

Vad kan Mariehamn göra för Esplanaden?

Esplanaden består idag av lindträd i varierande kondition där de äldsta träden är ca 125 år. Träden har uppnått sitt tillväxtoptimum och övergått till en sk. degenerationsfas.

Nu kommer behovet av en löpande kontinuerlig skötsel för att främja funktionen hos allén såsom siktlinjer och form men också för att säkra träden för omgivningens skull, reducera risk för skador på träden samt för att uppnå en god förvaltningsekonomi.

Genom att upptäcka tecken på förändring i tid kan man både öka de enskilda trädens livslängd och hålla kostnaderna för underhåll under kontroll. Ett vårdande underhållsarbete vinner både Esplanaden och stadens ekonomi på.

Ju äldre träd blir desto högre naturvärden har de beroende på att fler arter med höga krav kopplas till sådana miljöer. Träden blir känsligare för förändringar och därför behöver ett omfattande vårdprogram utvecklas för ett starkare skydd för Esplanaden. Ett nödvändigt underlag är en biologisk träd- och markinventering av fåglar, insekter, svampar, lavar och mossor. Att utnämna Esplanaden till ett naturminne med en tillhörande bevarandeplan vore lämpligt för att säkra att inte några åtgärder i eller utanför Esplanaden skall kunna skada de utpekade värdena med allén.

Förutom att undvika mekaniska skador på trädet är det av stor vikt för trädens överlevnad att de tillåts få så mycket plats som de behöver också under mark. Det är vanligt med rotskador till följd av kompakterad jord av tidigare byggverksamhet och fordonstrafik vilket försämrar trädens rotandning. Grävningar i närheten av träden måste förhindras eller genomföras med yttersta försiktighet. Rötter som slits av kan leda till omfattande skador som inte syns förrän det är för sent.

Riktlinjer och kontinuerlig information skall ges till alla entreprenörer som agerar runt Esplanaden. I anslutning till den pågående kronreduceringen kunde Esplanadens tillväxt kan stödjas genom en s.k. markvitalisering, en åtgärd som tillför näring och stimulerar rottillväxten.

Framtiden medför en förnyelse av Esplanaden. När en fjärdedel av allén blivit dålig behöver en regisserad föryngring ske etappvis i sektioner. Kulturhistoriskt sett och för en fortsatt biologisk mångfald bör man utgå från hur allén har sett ut tidigare. Esplanadens genetiska arv bör föras vidare för att undvika spridning av olika växtsjukdomar och garantera härdigheten. I en egen plantskola kunde lindar sticklingsförökas och Mariehamn bli självförsörjande för att säkra lindarnas härkomst. Kanske Esplanaden kan följa den åländska biodlingens lysande exempel som varroafria region inom EU?

Förvaltningen vilar både på kompetens och juridik men ytterst är frågan om hur kulturarvet ska bevaras en politisk fråga. Alléskydd i stadsmiljö saknar stöd i den åländska lagstiftningen.

En utvecklad lagstiftning kunde ge de nödvändiga verktygen för att arbeta långsiktigt och mindre avhängigt av eventuellt intresserade politiker för stunden. Esplanadparkens livscykel där drift, skötsel och underhåll ingår är en kontinuerlig process. De okunniga vill oftast hitta ”en gång för alla”-lösningar i tron att kunna slippa bekymmer i framtiden. Det är visserligen förståeligt men i förvaltandet av ett biologiskt levande kulturarv är det fortsatt vårdnad och långsiktig strategisk planering som behövs.

Skyddet av Esplanaden är inte enbart en fråga för Mariehamn stad, anser vi. Esplanaden kunde utgöra ett grönt nationellt kulturarv. Stöd för bevarande kan man hitta i det så kallade EU:s Florensdokument – Internationell deklaration för bevarande och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar, parker och landskap.

Den hårda beskärningen på 60-talet dras alltid fram i de här diskussionerna. Men att åberopa ett olyckligt enskilt beslut där stadens första stadsträdgårdsmästare valde ett för den tiden vanligt grepp tillför ingenting efter 50 år, mer än lukten av unken offerkofta och mental handlingsförlamning. Välj att se på Esplanaden med en attityd av möjlighet – våga vårda istället för att sprida dystra ödesmättade tankar!

Utveckla den egna kompetensen, bli en förebild i Östersjöregionen! Esplanaden i Helsingfors är den första lindalléen i sitt slag i Norden och i Mälardalsregionen omges många anläggningar av betydligt äldre lindalléer än Mariehamns. Expertishjälp finns således att få.

Vi föreslår ett seminarium för Esplanaden! Bjud in ansvariga tjänstemän, politiker, utomstående expertis och den intresserade allmänheten för att öka kompetensen om hur vi tillsammans kan ta hand om vår fantastiska lindallé. Esplanaden utgör en attraktion i sig och är avgörande för upplevelsen av det vackra Mariehamn. Det är unikt för en liten stad att ha ett sådant storslaget levande stadselement från 1800-talet bevarat.

”Världens förnämsta lindallé i förhållande till stadens storlek.”

Nann Sommarström

Gunda Åbonde-Wickström