DELA

Vad är populism?

Mikael Staffas lyfter fram fördelarna med kortrutten, och avslutar: ”oppositionen agerar på flera fronter och för det mesta går ut på att förhala och utreda samt att ifrågasätta satsningar på skärgården som inte kan ge röster i kommande val.” och ”Trovärdigt? Knappast, men populism.”

Landskapsregeringen ber nu om en fullmakt in blanco för kortruttsprojekt på 40 miljoner euro. Det innehåller Ålands längsta bro om 538 meter till en holme, som jag inte hört om tidigare.

Landskapsregeringen skriver:

”Nuvarande trafiksystem har jämförts med flera alternativ … med nuvärdemetoden över en tidsperiod på 40 år och med en kalkylränta på 4 procent.”

Landskapsregeringen avslutar med: ”innebär så stora driftskostnadsbesparingar vid bibehållen servicenivå att det ackumulerade nuvärdet för det förändrade trafiksystemet redan efter 14–16 år är lägre än för nuvarande trafiksystem. Den summerade driftskostnadsinbesparingen … genererar för tidsperiodden på 40 år uppgår till strax under 150 miljoner euro”.

Detta är ju fantastiskt! Och detta går Mikael Staffas på! Att vi kan spara 150 miljoner genom att bygga en bro. Varför bygger landskapsregeringen inte två och sparar dubbelt?

Det heter att om något låter för bra för att vara sant, så är det oftast för bra. Så frågan är om detta är fakta eller alternativa fakta? Eftersom jag är hyggligt bevandrad i investeringskalkyler, så sökte jag efter kalkylen i budgeten.

Men trots att minister Mika Nordberg sa att man gjort av med två miljoner i projekteringen, så fanns ingen kalkyl men nog detta: ”Avdelningen undersöker om Hastersboda kan bli en gemensam knutpunkt för trafiken till Sottunga och Kökar innan hamnens utformning slutligen bestäms” och ”Även en inventering av miljö-, kulturmiljö, och fornminnesvärden i farledssträckningen genomförs. ”

Det finns ytterligare en mängd frågetecken i budgeten. Men detta bete sväljer Mikael Staffas med hull och hår. Alla de oklarheter, som landskapsregeringen räknar upp är exakt det man måste veta för att kunna göra en ”nuvärdesanalys”.

Vad landskapsregeringen har gjort vet jag inte och inte lagtinget heller. Men jag vill ändå vara väldigt tydligt: jag är på inget sätt en skärgårdsrasist eller vad Mikael Staffas vill kalla mig.

I tiden tyckte att bro/tunnelkalkylerna såg intressanta ut. Men då blir det en hel transport. Inte en inbesparing av sju minuter eller nio. På lagtingets hemsida ser vi att lagtinget skall övervaka landskapsregeringen. Där står inget om att det enbart är ”oppositionen”, som skall övervaka landskapsregeringen. Det står inte heller att regeringssidans ledamöter har till uppgift att ställa upp i en naiv lovsång för allt som regeringen föreslår.

Så granskningen av landskapsregeringen gäller nog även Staffas. Därför kräver jag att dessa kalkyler, som uppenbarligen ännu inte finns, skall presenteras för hela lagtinget, så att samtliga ledamöter kan, på basen av dessa kalkyler, fatta sina beslut. Det gäller 40 miljoner euro. Inte 4 eller 40 000 euro.

Man kan även fråga sig varför måste ta lån för första gången i Ålands historia. På annat håll finansiserar man ju ”lönsamma” broar med broavgifter och låter en entreprenör vara ansvarig för driften av bron. Har detta alternativ alls analyserats? Ett extra anslag från Finland, som för elkabeln, kunde också vara ett alternativ.

Mikael Staffas skriver nedlåtande om populism. Vad är populism? Är det populism att utlova ett kortruttsprojekt, som skall finansieras med lån, som framtida generationer skall betala? Eller är det populism att kräva en seriös investeringskalkyl innan landskapsregeringen skall uppta lånet? Hm, populism är kanske att ha en annan åsikt än regeringen?

Är det verkligen ledamot Mikael Staffas personliga och uppriktiga uppfattning att Ålands lagting skall ge en öppen lånefullmakt om 40 miljoner euro, utan att få se denna fantastiska ”investeringskalkyl”, eller är insändaren enbart ett uttryck för ett okritiskt stöd till regeringens politik?

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati