DELA

Vakuum i lagstiftningen

Ålands handikappförbund r.f. (nedan benämnt förbundet) som representerar 4450 medlemmar i 13 medlemsföreningar vill genom sin insändare påtala den ohållbara situation som råder inom socialvården på Åland och som påverkar många personer med funktionsnedsättning negativt.Väldigt mycket som berör funktionshindersområdet pågår för tillfället. De största bitarna är arbetet med kommunreformen och samordningen av kommunernas socialvård (KST). Vi vill från förbundet påminna om grundtanken med KST, dvs. likabehandling och rättssäkerhet för brukarna och en bättre arbetssituation för tjänstemännen i och med möjlighet till specialisering, stöd av varandra och samlad kompetens. Låt inte diskussionerna om KST handla om kommunernas antal eller finansiering och låt inte beslutet stranda på att kommunerna strävar till att behålla sin makt. Vi vädjar till landskapsregeringen och lagtinget om att driva igenom en samordnad kommunal socialtjänst, gemensam för hela Åland och se till att det inom den nya myndigheten finns en jurist som kan hjälpa till med tolkning av den stundtals svåra lagstiftning som gäller inom socialvården. På så sätt kan kommunernas beslut från start bli så korrekta som möjligt och många personer som befinner sig i en tung livssituation slipper driva sina ärenden vidare i olika instanser och riskera falla mellan stolarna. En annan mycket viktig del inom det sociala området är arbetet med socialvårdslagen, som för Ålands del är föråldrad i och med att man på Åland inte har antagit rikets uppdaterade socialvårdslag.

Det har uppstått ett vacuum i den åländska lagstiftningen och det ser inte ut att finnas en lösning i sikte, åtminstone inte inom en snar framtid. Det råder fortsatt resursbrist inom landskapet och därför hinner tjänstemännen inte med lagstiftningsarbetet. Förbundet har full förståelse för att några tjänstemän inte hinner med lagstiftningsarbetet i dagsläget, speciellt då det kommer nya lagförslag från fastlandet i ganska rask takt och ofta med korta remisstider vilket är oroande ur en demokratisk synvinkel. Vi efterlyser en tydlig politisk vilja kring att uppdatera lagstiftningen och tillräckligt med tjänstemän som tar fram innehåll i lagstiftningen, gärna i samråd med tredje sektorn.

Vårt förslag är att så fort som möjligt anta rikets uppdaterade socialvårdslag (med nödvändiga ändringar för att passa de åländska förhållandena). I annat fall kommer situationen att vara fortsatt oredig och bli ännu mera ohållbar ju längre tiden går. Låt det nya KST från 1.1.2019 ha en tydlig och aktuell lagstiftning att stöda sitt arbete på! Detta är viktigt för att uppnå den eftersträvade rättssäkerheten!

Ålands handikappförbund r.f.