DELA

Vaccinationer – till ålänningarnas nytta

Tyvärr tycks Klaus Rahikainen (Nya Åland 26.9.2013) ha missuppfattat såväl ändamålsenligheten i det åländska grundvaccinationsprogrammet, som landskapsläkarens uppgifter. Det är inte landskapsläkarens arbete att försvara allt som görs inom vården på Åland. Tvärtom innefattar landskapsläkarens arbete att utöva tillsyn och kritiskt granska den vård som ges på Åland. Detta sker kontinuerligt gällande både offentliga och privata vårdgivare. Påpekanden och anmärkningar kan utdelas när utredning visar på brister och så sker också. Jag har inte utformat det åländska vaccinationsprogrammet och min lön betalas inte av Ålands hälso- och sjukvård, vilka administrerar i princip samtliga vacciner inom programmet. Däremot övervakar jag alltså bland annat Ålands hälso- och sjukvårds verksamhet och finner därvidlag att det åländska vaccinationsprogrammet är vetenskapligt mycket väl motiverat och effektivt, såsom jag tidigare skrivit (Nya Åland 25.9.2013).

Rahikainen menar att det idag, då så många vaccinerar sig, är svårt att se vilka för- och nackdelar vaccinering för med sig. Gällande vaccinerna i grundvaccinationsprogrammet finns det decennier av erfarenhet i vårt land, såväl som i de flesta andra rikare länder. På grund av att vaccintillgången fortfarande tyvärr är bristfällig i många, men inte alla, fattigare länder går det dessutom utmärkt att studera vacciners effekt idag genom att jämföra sjukdomsfrekvens i olika befolkningar som lever under liknande förhållanden. Slutsatserna är entydiga för de som på ett djupare plan och med viss sakkunskap i ryggen analyserar dessa data: vaccinerna i det åländska grundvaccinationsprogrammet är utomordentligt effektiva och riskerna mycket små. Riskerna med att insjukna i de sjukdomar vaccinerna skyddar mot är mångfalt större. Flera av dessa sjukdomar kan, i varierande frekvens, leda till döden eller svåra handikapp.

Rahikainens påståenden kring vaccination mot polio (barnförlamning) är felaktiga; polio hade ingen ”naturlig avtagande kurva på grund av den allmänna förbättringen i hälsa och hygien” före allmän vaccination. För att illustrera detta hänvisas till exempel till svenska Smittskyddsinstitutets poliostatistik 1930-1970 (då denna är mer lättillgänglig på svenska än motsvarande finländska data, trenden är dock densamma i dessa): http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vaccinationer/vaccinationer-a-o/polio/ Statistiken visar att polioepidemier regelbundet uppstod med ett par års mellanrum. Däremellan sågs år med få fall. När allmän vaccination infördes 1957 uppstod inga fler polioepidemier. Även om förbättrad hygien minskar smittspridningen vid polio genom att dåliga avlopp i kombination med andra sanitära brister främjar smittspridning, förklarar detta som synes inte variationerna i antalet årliga fall av polio (om inte Rahikainen gör gällande att de sanitära förhållandena varierat cykliskt med ett par års mellanrum i Sverige på 1900-talet – ett i min kännedom i så fall unikt påstående). Rahikainens påståenden om lögn är mot denna bakgrund svårförståeligt; dels finns all relevant statistik gällande antalet poliofall under åren då allmän vaccination infördes och dessföre tillgänglig, dels visar den något helt annat än det Rahikainen hävdar.

Rahikainen hänvisar till en uppgift i ett nyhetsbrev från United Press International 2005 avseende en påstådd koppling mellan vaccination och utveckling av autism. Jag har genomsökt världens största databas för vetenskapliga medicinska studier, PubMed, och konstaterar att jag inte finner någon publicerad studie gällande det material Rahikainen refererar till. Jag inbjuder dock Rahikainen, som ju tycks se sig själv som forskare, att delge mig och allmänheten en riktig forskningsrapport som källa gällande detta. Tidigare (Nya Åland 25.9.2013) har jag redogjort för hur mer uppmärksammade påståenden kring kopplingar mellan vaccination och utveckling av autism kunnat smulas sönder genom påvisande av forskningsfusk, samt oförmåga att återupprepa de påstådda resultaten i större, vetenskapligt utförda studier. Gällande Rahikainens ”källa” kan jag konstatera att den omnämnda hälsocentralen Homefirst Health Services drivs av läkaren Mayer Eisenstein som enligt hälsocentralens hemsida anser att personlig religiös övertygelse ska styra beslut om vaccination. Det kan också konstateras att Chicago Tribune, en av USA:s största dagstidningar, skrivit en granskande artikel om Mayer Eisensteins värv:
http://www.chicagotribune.com/news/local/chi-autism-doctor-eisenstein-may22,0,3826791.story

Enligt denna har Eisensteins praktik upprepade gånger stämts och fällts för vårdfel av föräldrar till numera döda och hjärnskadade barn. Vidare uppges Eisenstein driva en klinik inriktad mot behandling av autism trots att han inte har specialistkompetens relevant för sådan verksamhet. Det konstateras även att Eisenstein behandlar autism (osakligt) med olika vitaminpreparat och tillskott, vilka hans fru och han själv säljer, samt med ett för ändamålet icke-godkänt preparat som kan kosta föräldrarna upp till 4500 EUR i månaden.

Rahikainen får liksom alla andra självfallet tänka vilka tankar han vill och fatta vilka beslut han vill, även okloka sådana rörande vaccination, vilka han tycks förorda. Det som bekymrar mig, och indikerar dåligt omdöme, är att Rahikainen och flera andra personer på Åland utan medicinsk kompetens återkommande på insändarplats i åländsk media för fram vilseledande och direkt felaktiga uppgifter om vaccination – en medicinsk åtgärd. Detta riskerar nämligen att på ett osakligt sätt inverka på det fria val att ta emot eller avstå de kostnadsfria vaccinerna inom grundvaccinationsprogrammet som Rahikainen påstår sig värna. Rekommendationen till de åländska föräldrarna är kristallklar från oss med fackkunskaper inom ämnet: låt vaccinera alla barn med vaccinerna inom det åländska programmet så länge barnen inte har någon konstraindikation mot vaccination (mycket ovanligt och efterfrågas av vårdpersonal i samband med vaccination). Rahikainen tycks insinuera att vi med medicinsk utbildning har något att vinna på denna rekommendation. Det är helt riktigt, vi har Ålands vuxnas och barns hälsa att vinna – vårt främsta yrkesmål!
Axel Hansson,
landskapsläkare