DELA

Utveckling av Solberget kräver politisk majoritet

Historien kring cirkulationsplats Solberget / Kalmarnäs är lång och brokig. Efter en besvärande lång tid, cirka 10 år, kommer i September en rondell med övergångsställe att vara klar.

Rondellen, till sin konstruktion, gör att hastigheten kommer att sänkas i området. Den lätta trafiken dvs fotgängare och cyklister som korsar Lemlandsvägen gör det via ett övergångsställe, försett med vilplan inför stenlagd refug ( som gör att man som fotgängare / cyklist endast behöver ta sig över ett körfält i gången). Åtgärden är en klar förbättring av trafiksäkerheten men ingen hundraprocentig garant för att olyckor inte ska inträffa.

Jomala kommun å sin sida har nyligen bjudit ut en entreprenad på en gc-väg som skall förena Igelkottsvägen (Solberget) med Väster Kalmarvägen. Därigenom behöver de boende på Solberget som går/cyklar västerut dvs mot Mariehamn inte längre korsa Lemlandsvägen.

De här två åtgärderna kommer att höja trafiksäkerheten i området, men är det tillräckligt för att boende i området Solberget / Kalmarnäs skall känna sig trygga? Jag tänker närmast på de fotgängare / cyklister som ska korsa Lemlandsvägen.

Hur kommer vi vidare? Som jag ser det finns två möjligheter. Jomala kommun har anhållit och beviljats rätten att lägga ett ”motionsrör” under vägen. Fördelen är att det kan verkställas tidsmässigt snabbt. Nackdelen är att det kan vara svårt att använda ”motionsröret” med till exempel barnvagn /cykel . Därtill är vinterunderhållet troligen inte helt komplikationsfritt på grund av trappavsatser och lutningen på motionsstigen. Jag är tveksam till en sådan lösning.

För att komma vidare föreslår jag följande. Efter att korsningsområdet och gc-vägen färdigställs bör en utvärdering av de företagna åtgärderna genomföras. För att inte tappa fart bör man under den tiden fortsätta med de geotekniska undersökningarna, som ett komplement till den undersökning som Sveco gjorde för Jomala kommuns räkning tidigare. Om utvärderingen ger vid handen att de vidtagna åtgärderna inte är tillräckliga för att trygga trafiken för fotgängare/cyklister (som korsar Lemlandsvägen) finns det inget ytterligare tidstapp, utan förprojekteringen är klar.

En förutsättning för att området Solberget / Kalmarnäs skall kunna utvecklas vidare är att det finns en politisk majoritet i både landskap och kommun både vad gäller projektets framtida utformning samt finansiering. Jag är osäker på om det finns i dagsläget, men kommer att fortsätta driva frågan tills det finns en lösning som en majoritet av de boende i området kan omfatta.

Veronica Thörnroos (C)

Infrastrukturminister