DELA

Utveckla Svinö holme som rekreationsområde

Diskussionen om Svinö holmes framtid fortsätter när stadsfullmäktige möts igen tisdag 30 augusti. En majoritet i stadsstyrelsen föreslår att man ska fortsätta planera området enligt alternativet ”Skärgårdsstaden” som skulle innebära boende för 1 800 personer i huvudsak på Svinös östra sida.

Terrängen är svår. Markförhållandena är dyra att exploatera. Stora höjdskillnader och en massa oländig terräng. Läget är kostsamt om man tänker på tillgången på service. Mellan tre till fem kilometer ligger närmaste servicepunkter. Och sist men inte minst måste en fullskalig bro anläggas över Svinösund.

De preliminära kostanskalkylerna visar att Skärgårdsstaden inte kan bära sina kostnader. Tomtpriserna skulle bli alltför höga. Istället ska staden betala en stor del av fiolerna dvs alla vi mariehamnare som inte kommer att bo på Svinö ska gå emellan med skattepengar för att förverkliga Skärgårdsstaden. Kalkylen i beredningen slutar med en s.k. brasklapp:

” Till ytan är det planerade området på Svinö ca två gånger större än Horelli och Lotsgatan tillsammans medan sätt till beräknat invånarantal är Skärgårdsstaden 20 procent mindre och Tvillingstaden 130 procent större, vilket gör att en förtätning av befintlig bebyggelse i staden kan vara mera lönsamt”.

Samma resultat kom stadsfullmäktige till 5.2.1987 efter omröstning 17 mot 9. Ärendet sköts på framtiden men av motiveringarna framgår tydligt att det kostar mer än det smakar att bebygga Svinö.

Det nu föreliggande ärendet är betydligt bättre berett än vad fallet var 1987. Det finns massor av information om svårigheterna med att bebygga Svinö. Dessutom önskar majoriteten av de privata markägarna på Svinö att holmen ska förbli ett ströv- och rekreationsområde. Landskapets tjänstemän konstaterar att förslaget strider mot regeringens fastställda förvaltningsprinciper för landskapets fasta egendom samt med intentionerna om hållbar utveckling.

Staden har också hört stadsborna om Svinö holmen. En överväldigande majoritet av medborgarna vill att Svinö holme utvecklas som rekreationsområde.

Socialdemokraterna har hela tiden ansett att Svinö holme behövs som rekreationsområde och att behovet av ett stort och välplanerat rekreationsområde i stadens närhet kommer att växa i takt med att centrum förtätas och byggs ut enligt riktlinjerna för en ny generalplan. När man tar ställning till Svinö holmes framtida användning måste man ha ett helhetsgrepp om frågan. Har man det finns det varken ekonomiska, miljömässiga eller sociala argument för Skärgårdsstaden. Den som påstår något annat reagerar känslomässigt och har inte läst beslutsunderlaget eller läst men inte förstått.

Fakta talar emot en exploatering även om det rent tekniskt är möjligt att bebygga Svinö holme.

Barbro Sundback (S)