DELA

Utredning som saknar folklig förankring

Obunden samlig behandlade på sitt senaste styrelsemöte bland annat följande frågor och har följande kommentarer.

1. Kommunstrukturreformen

Inom loppet av ett år har landskapsregeringen beslutat betala cirka 270 000 euro för kommunutredningar. Då ingår bland annat en tilläggsutredning med hänvisning till den pågående vårdreformen i riket och en invånarundersökning om kommunstrukturen som Åsub utför.

En utredning om kommunindelningslagen redovisades tidigare av landskapsregeringen och det har redan i offentligheten framgått att den utredningen är behäftad med brister.

Invånarundersökningen , som ännu inte färdigställts eller publicerats, är helt irrelevant genom att de frågor som ställs är relaterade till grunderna för kommunutredningen. Fel frågor ger fel svar. De alternativ som utgör grunderna i undersökningen saknar koppling till verkligheten.

När endast två månader av utredningsarbetet återstod, och det hade pågått sedan vintern 2016, höll konsultföretaget tillsammans med landskapsregeringen två medborgardialoger. Vid vardera tillfället deltog cirka tio personer. I förhandsinformationen meddelades om begränsade möjligheter att delta vilket ledde till att allmänhetens intresse för att försöka delta var minimalt. Vi får snart bekräftat att inte heller medborgardialogssynpunkter överhuvudtaget har beaktats.

Kommunutredandet har inte givits en folklig förankring och det har i praktiken varit omöjligt för vanliga invånare att påverka.

Vi ser det inte möjligt att under den pågående mandatperioden utarbeta en lagstiftning som skulle göra en annan kommunindelning möjlig. I ett läge där landskapsregeringen inte vill ha folket med sig är det knappast lättare att få kommunsektorn med sig. Den okunskap och ovilja som behäftat arbetet är en dålig grund för att föra det vidare.

Ett så stort reformarbete som detta är fråga om skall och bör få den tid det tar. Det har ännu inte kunnat påvisas några ekonomiska besparingar. All kommunsammanslagning kommer att ske på bekostnad av lokal service, försämrad personlig service och minskad konkurrenskraft.

2. Pommern i vattenfylld torrdocka.

Obunden Samling anser att pengar till Pommern skall användas till upprustning av fartyget istället för att sätta fartyget i ett vattenfyllt badkar.

3. Vindkraft . Obunden Samling stöder åtgärder som fortsättningsvis möjliggör åländsk vindkraft som miljösatsning samtidigt som pengar för elkraft stannar i landskapet.

Obunden samlings styrelse