DELA

Uthållighet är socialdemokratisk politik

I Mariehamn pågår stadens budgetarbete som bäst. Nämnderna är klara med sina prioriteringar, och snart är det dags för stadsstyrelse och -fullmäktige att säga sitt. Inför stundande diskussioner vill vi i Mariehamns socialdemokrater dra upp våra riktlinjer för arbetet. Politik är som bekant att vilja.

Vi kan konstatera att stadens ekonomi ser betydligt bättre ut än vi trodde för ett år sedan, då fullmäktige gick in för ett budgeterat underskott på 5 miljoner. Så illa blir det inte. Vi kommer att landa på betydligt bättre siffror, även om pandemin fortfarande påverkar både genom arbetslöshet och covid-kostnader.

Pandemin har kostat, inte bara i pengar utan i mer arbete och tunga omställningar, särskilt för äldreomsorgen, för skolan och barnomsorgen. Därför tycker vi inte att det är rimligt att ålägga dessa sektorer något sparbeting. Nämndernas äskanden visar tvärtom på ett ökat behov både av satsningar på framtiden och för att upprätthålla den goda kvalitet på vård, skola och omsorg som mariehamnarna betalar skatt för.

 

I äldreomsorgen finns ett akut behov av flera platser. Att staden inte byggt flera boendeplatser straffar sig nu både genom högre kostnader och onödigt lidande. Det finns också en stor utmaning vad gäller personalförsörjningen. Genom utveckling, satsningar på ledarskap och utbildning kan problemen lösas. Vi stöder därför att äldreomsorgen får ett utökat anslag på 781 000 euro.

Inom skola och barnomsorg visar till exempel Hälsa i skolan att det finns ett stort behov av stödinsatser och utveckling. Vi vill förebygga problem och satsa på våra barns psykiska hälsa. Bildningsnämnden har äskat om ett tilläggsanslag på 300 000 bara för att kunna upprätthålla dagens verksamhet. Det stöder vi. Vi menar att det också finns andra akuta behov, till exempel av en ny kuratorstjänst vid stadens skolor. Vårt förslag i nämnden var ett tilläggsanslag på 500 000 för att möjliggöra detta.

I tuffa tider är det inte läge att höja avgifter. Många familjer kämpar fortfarande med att få vardagen att gå ihop. Vi vill gärna att staden testar att införa möjligheten till barnomsorg på 80 %, men inte på bekostnad av höjda avgifter. Vi har råd med bägge.

Eftersom Mariehamns stad har en robust ekonomi och framtidsutsikterna är goda, med sjunkande arbetslöshet och bra fart på näringslivets återhämtning, en växande turism och en växande befolkning, menar vi att denna budget kan göras utan en skattehöjning. Vi kan göra ett underskott under ytterligare ett år, och därmed se till att hushållens ekonomi inte försvagas. Det är den snabbaste vägen framåt ur pandemi-gropen.

 

Vi vill ytterligare understryka att Kommunernas socialtjänst, som nu verkat i knappt ett år, är mariehamnarnas socialtjänst lika mycket som förut, men faktiskt till en lägre kostnad för staden. Förr betalade Mariehamn för mer än sina egna kostnader. Med en solidarisk finansiering betalar alla kommuner i relation till befolkning och skattekraft. Det behövs uthållighet och tålamod för den nya organisationen att hitta sina former. Vi vill inte pressa ner KSTs budget på ett kortsiktigt och orealistiskt sätt, utan ge arbetsro och förtroende till både styrelse och ledning i KST. Om man vill få ner kostnaderna måste det göras genomtänkt under flera år, som en följd av kontinuerligt utvecklingsarbete.

För att näringsliv, människor och samhälle ska blomstra behövs en trygg, stabil offentlig sektor som levererar för skattepengarna. Det är vår politik.

NINA FELLMAN, BARBRO SUNDBACK, CAMILLA GUNELL, SARA KEMETTER, KRISTINE DZENE, HENRIK LÖTHMAN, KALLE FOGELSTRÖM