DELA

Utförsäljningen av våra storbolag väcker frågor

Det åländska näringslivet åderlåts än en gång.

Denna gång är det Pensions-Alandia som funnits i över 55 år men säljs bu ut och fusioneras med det finska pensionsbolaget Veritas. Enligt uppgift kan sammantaget 10-15 anställda inom Alandia-bolagen sägas upp eftersom bl.a. verksamheten flyttas till Åbo.

Enligt uppgift i årsberättelsen för 2016 jobbade 19 personer i bolaget. Bolaget ägs till 87,9 % av Försäkringsaktiebolaget Alandia. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas äger 10 % medan återstående 2,1 % ägs av privatpersoner.

Antalet försäkrade arbetstagare i bolaget var 11 263 st. Antalet försäkrade företagare var 1 227 st. Den sammanlagda premieinkomsten var 87,0 miljoner €. Av premieinkomsten betalades 3,1 miljoner € ut i återbäringar till försäkringstagarna, vilket motsvarar i medeltal 3,8 % av premien. Den procentuella gottgörelsen var fortsättningsvis den högsta bland landets arbetspensionsförsäkringsbolag.

Bolagets placeringstillgångar inklusive banktillgodohavanden uppgick vid periodens utgång till 300,2 miljoner €.

De räntebärande placeringarnas marknadsvärde uppgick till 131,9 miljoner € och aktieplaceringarnas till 114,4 miljoner €. Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 37,7 miljoner €. Placeringar i hedgefonder uppgick till 18,1 miljoner €.

I Ålandstidningen den 18 april kan man läsa att

– Ålands finansminister verkar ta beskedet med ro, även om det är ”tråkigt att anställda blir av med sina arbeten” så är det kanske en ”nödvändig anpassning för bolaget”.

Finansministern ser till och med något positivt med beskedet, nämligen ”att bolaget på det här sättet koncentrerar sig på ett område där man ser tillväxtpotential”.

– Ålands Näringslivs VD tycker ”det är för tidigt att dra några stora växlar och tror inte det är något dramatiskt, utan en slags ”nödvändig strukturförändring”.

– Alandia-bolagens tidigare VD däremot ”ser sina farhågor med bolagiseringen av Alandia-bolagen besannas genom att verksamheten nu delas upp och styrs av stora ägare i Finland”.

Förutom att ett flertal ålänningar blir av med sina arbeten borde den här utförsäljningen av Alandia-bolagens pensionsverksamheten väcka en rad frågor.

När företag önskar förvärva fastighet ställs det speciella krav på jordförvärvstillstånd men vad händer när bolag som i detta fall köper bolag som äger fastigheter? Är detta redan klarerat i förhållande till självstyrelselagens bestämmelser?

Hur kommer Ålands som marknad att hanteras av det nya Pensions-Alandia, kommer Åland att slås ihop med övriga ”områden” så att Åland som ”marknadsområde” försvinner?

Hur kommer de åländska företagens pensionspremier inklusive återbäring nu att utvecklas? Företag på Åland har under många år haft en förmånligare premier än företag i Finland bl.a. på grund av på Åland inte finns tunga industrier och därmed mindre sjuk- och förtidspensioneringar.

Kommer företagen på Åland nu att få betala lika höga premier som företag i Finland eller förblir Åland ett eget försäkringsområde? En viktig fråga för åländska företag.

Hur kommer Veritas nu att hantera sina aktieplaceringar och fastigheter på Åland. Det är ett stort aktie- och fastighetsbestånd som de åländska försäkringstagarna har bidragit till att finansierat och bygga upp och som ju delvis ska garantera deras pensioner.

Vad innebär det här för de åländska pensionsspararna och vad betyder det självstyrelsepolitiskt att ett stort finskt bolag, i ett slag tar över en försäkringsverksamhet som inbringar över 87 miljoner i pensionspremier per år från Åland?

Det är både ledsamt och illavarslande varje gång ett åländskt bolag, delvis eller helt, övergår i utomåländska händer. Återväxten av åländska bolag i Alandia-bolagens storleksordning och kompetens är i stort sett obefintlig. Därmed hotas många arbetsplatser varje gång det sker, vilket slår hårt mot det småskaliga åländska samhället med förlorade kompetenser som följd.

Om det dessutom är trotjänare som berörs inom Alandia-bolagen är det extra sorligt eftersom äldre personer, trots gedigen erfarenhet och kompetens, tenderar ha extra tufft att hitta nya jobb.

Man hade kunnat vänta sig en lite mera ingående analys i informationen och kommentarerna om vad utförsäljningen kan komma att innebära för Åland och åländska försäkringstagare som bl.a. förväntas fortsätta betala försäkringspremier.

ROLF GRANLUND