Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Utanförskap har ett högt pris

De flesta barn har det bra på Åland idag, något vi är stolta över. Detta är en bidragande orsak till att många väljer att bo här. Vi vill att fler familjer skall uppnå denna trygghet. Tyvärr är vardagen en kamp för många familjer. Olika faktorer skapar utanförskap och otrygghet. Detta vill vi lyfta i det politiska arbetet och stärka stödinsatser. Drastiskt försämrad privatekonomi, fysisk och psykisk ohälsa kan snabbt förändra vardagen. Kamp för dagen och oro tär på krafterna i hela familjen och utanförskap blir lätt en följd. Plötsligt har man inte råd att låta sitt barn följa med på idrottsresor eller annan social exkludering. Utanförskap i tidig ålder kan leda till svårigheter med vidareutbildning och arbete. Därför vill vi lyfta betydelsen av tidiga stödinsatser för hela familjen.

Antalet hjälpsökande är stort och arbetsbelastningen är hög på BUP, vuxenpsykiatrin och barnskyddet. Tillräckliga resurser är en förutsättning för att vända trenden och minska köerna. Förebyggande insatser och tidigt stöd sparar lidande och kan förhindra utanförskap, kostnader som samhället i så fall sparar.

Utkomstödslagen behöver utvecklas. De flesta familjer på landet äger idag sin bostad, vid långvarig sjukdom beviljas inte bostadsbidrag för boende i eget hem. Det är orimligt att en familj på grund av sjukdom i en svår situation skall behöva sälja sitt hem för att flytta till en hyresbostad. Idag beviljas endast bostadsbidrag till hyreskostnader. Bostadsbidraget bör vara kopplat till faktiska boendekostnader. Det behöver även ändras i beräkningsgrunden för utkomststödet så att barnbidrag inte skulle räknas som inkomst.

Vi kommer att fortsätta arbeta för ett förverkligande av KST, men också i direkt kontakt med familjer. Du som har tankar och vill att vi för din talan ta gärna kontakt med oss.

MARIA SVENSSON (S)

HENRIK LÖTHMAN (S)