DELA

Utan vettiga trafiklösningar – inga vettiga kommunindelningar

Ålands landskapsregering har tagit initiativ till en diskussion om kommunindelningsutredningar med anledning av att Sottunga och Lumparlands kommuner inkommit med en sådan anhållan till landskapsregeringen. En formell anhållan om deltagande i en sådan torde anlända till bland annat de berörda kommunerna inom kort samtidigt som ett förslag till ny lagstiftning tas fram för situationer där en kommun, kanske främst, på grund av svag ekonomi inte längre kan uppfylla sina lagenliga skyldigheter gentemot kommuninnevånarna eller kanske till och med hamnat i ekonomiskt obestånd. En annan orsak kan också vara att det helt enkelt inte längre går att uppbåda tillräckligt många kommuninvånare för att fylla de lagstadgade förvaltningsorganen i kommunen. En sådan beklaglig utveckling kan nog ses även på många andra håll i landskapet och är därmed inte bara ett fenomen i skärgården.

 

Under diskussionerna och i tidningarna har det framkommit att representanterna för kommunerna har efterlyst ändamålsenlighet i en framtida ändrad kommunstruktur. Den ska alltså generera fördelar gällande kostnadseffektivitet och service, det vill säga tillgänglighet för den kommunala produktiviteten. Därmed ska alltså attraktionskraften som bosättningsort i regionen bibehållas.

 

En avgörande faktor för att motivera en förändrad kommunindelning är att det ska märkas i skattebetalarnas plånbok att skatterna inte höjs för att upprätthålla samma service som tidigare. Den andra faktorn är tillgängligheten. Genom digitalisering kan tillgängligheten öka på sina håll men den kan tillsvidare inte utesluta behovet av fysisk kontakt till ett kommunkansli där man kan till exempel träffa kommuningenjören för att diskutera sopavgifter eller bygglov.

 

Av den orsaken vill jag i egenskap av ordförande för kommunstyrelsen på Föglö lyfta fram behovet av utveckling av skärgårdstrafiken. Jag isolerar debatten om koldioxidutsläpp till ett annat tillfälle på grund av utrymmet men vill inte förminska den på något sätt. Det är inte möjligt, så som jag ser det, att utveckla samarbetet mellan de i kommunindelningsutredningen förekommande parterna utan att kommunikationerna förbättras. Det fick många beslutsfattare erfara vid senaste försök att föra samman hela skärgården till en enda kommun. Trafikfrågan skulle man lösa senare, sades det. Därmed sköt man sig i foten på ett dramatiskt sätt. Den indelningen är inte längre aktuell.

 

För att tillgängligheten ska öka till en centraliserad och decentraliserad kommunservice behöver trafiken mellan Föglö och Kökar å ena sidan och Föglö och fasta Åland å andra sidan utvecklas samtidigt som trafiken till Sottunga, Husö och Kyrkogårdsö ska säkerställas. Den enda vettiga lösningen är att bygga en tunnel till Föglö. Den betalar sig enligt vissa sakkunniga kanske redan på 30 år och därefter sparar den lösningen, tillsammans med att hamnen i östra Föglö byggs och tas i bruk, genom omläggningen av skärgårdstrafiken reda pengar som tillhör skattebetalarna. Jag hoppas att landskapsregeringen under sommaren kan uppdatera tidigare beräkningar så att vi får svart på vitt på den här punkten.

 

Med den här insändaren vill jag belysa svårigheten att föra en diskussion om framtida kommunindelningar om det inte parallellt från landskapsregeringens sida kan visas upp en plan på hur trafiken i skärgården ska säkras eller förbättras. Jag tror att alla de, kanske främst fritidsbeboare i södra skärgården men inte enbart, som blivit akterseglade på södra linjen eller av Skarven på Föglölinjen kan intyga att det behövs krafttag för att komma vidare med framtida trafiklösningar där den fasta förbindelsen ingår. Den som äger en fastighet, låt vara att den är för fritidsboende, är också skattebetalare eller har behov av t.ex. kommunal service för sin fritidsvistelse i kommunen, inte att förglömma.

Avslutningsvis, låt det vara sagt att utan vettiga trafiklösningar kommer nog inte heller vettiga kommunindelningar till stånd. Håll det i minnet!

RAINER JUSLIN

KOMMUNSTYRELSEORDFÖRANDE PÅ FÖGLÖ