DELA

Upphäv beslutet om treskiftsarbete

Betecknande för krissituationen inom stadens äldreomsorg är att ledningen toppstyr personalen som inte tillåts ha åsikter om äldreomsorgsarbetet i allmänhet eller sina egna arbetsvillkor.

Förslaget om införande av treskiftsarbete och rotation av personal bryter mot följande av staden uppsatta mål, planer, avtal och lagar.

Stadens mål för ekonomisk hållbarhet 2016-2019 innehåller följande: ”Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare”.

Stadens jämställdhets- och likabehandlingsplan godkändes av stadsfullmäktige 26.09.2017 och den innehåller en punkt 3.4. om att förena arbete och familjeliv. I den sägs att arbetsgivaren ska göra det lättare för kvinnor och män att förena arbete och familj framför allt genom att fästa avseende vid arbetstidsarrangemang.

Avtalet om arbetarskyddssamarbete gäller också Mariehamns stad. I avtalets § 2 andra momentet sägs följande:” Arbetarskyddssamarbetet är en interaktiv samverkan mellan arbetsgivaren och personalen som ska ge arbetstagarna möjlighet att delta i och påverka behandlingen av ärenden som gäller hälsan och säkerheten på arbetsplatsen.”

Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (FFS 449/2007) gäller också Mariehamns stad. I lagens första paragraf kan vi läsa :”Syftet med denna lag är att främja samarbetet mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare. Syftet med samarbetet är att ge arbetstagarna möjlighet att i samförstånd med arbetsgivaren delta i utvecklandet av kommunens verksamhet och ge arbetstagarna möjlighet att påverka beredningen av beslut som gäller deras eget arbete och arbetskollektiv samt att samtidigt främja ett gott resultat i fråga om den kommunala serviceproduktionen och kvaliteten på arbetstagarnas arbetsliv.”

Med hänvisning till det ovan anförda konstaterar vi att socialledningens förslag att införa treskiftsarbete och rotation av personal inte följer de regelverk som ska tillämpas vid förändringar av den berörda personalens anställningsvillkor. Socialdirektören och äldreomsorgschefen har vilselett nämnden när de påstår att de ensidigt kan besluta i dessa för de anställda så viktiga arbetstidsfrågorna. Ledningen har uppträtt egenmäktigt och inkorrekt och därigenom förorsakat de anställda, klienterna inom äldreomsorgen och deras anhöriga stor oro och försämrat arbetsklimatet inom stadens äldreomsorg.

Mariehamns socialdemokrater kräver att socialnämndens beslut 35 §, 24.05.2018 om införande av rotation av personal och treskiftsarbete upptas till förnyad behandling och upphävs. Förändringar i personalens arbetstider ska följa de regelverk och mål som nämns i denna insändare. Personalen ska vara med i beredningen av förändringsarbetet som rör deras arbetstider och övriga arbetsvillkor. Vi lever i 2000-talet som bland annat innebär att anställda ska respekteras och ges rätt att påverka sitt eget arbete.

Mariehamns socialdemokrater