DELA

Upphandlingsregler bör alltid följas

I dagarna har vi fått uppleva hur Mariehamns Hamn Ab misskötts till den del det gällt upphandlingsreglerna. Man blir förvånad över att sådant kan ske, år efter år, utan att revisorerna påpekat missförhållandet. Det är därför man tillsätter revisorer, för att dessa skall granska bolagets verksamhet, och hur lagligheten i besluten följs. Men tydligen har revisorerna inte granskat bolaget till den delen, för i så fall hade saken uppenbarats för länge sedan, och någon särskild revision inte behövt göras.

Till revisorernas uppgift hör även att granska hur den interna kontrollen i bolaget fungerar. Det vill säga i vilken omfattning som upphandling av varor och tjänster, och granskning av fakturor sker på ett säkert sätt, för att undvika bland annat jävsförhållanden, samt för att tillse att lagar och regler följs. Detta har tydligen förbisetts av revisorerna.

Man kan inte komma ifrån att det är vd och styrelse som har det yttersta ansvaret för att bolagets verksamhet sköts på ett professionellt sätt. Därför är det bättre att i offentliga bolaget tillsätta professionella styrelsemedlemmar med insikter i hur man leder ett bolag, och inte personer vars främsta merit är framgångar i valet. Likaså bör man ha en vd som är professionell, och både har teoretiska och praktiska kunskaper i bolagsledning. Resultatet visar nu vad dessa kunskapsbrister kan leda till.

Men det är nog inte bara i Mariehamn som de påvisade bristerna finns. Även ute i kommunerna (och kanske även i landskapsregeringen?) finner man liknande problem, man tar inte alltid in anbud, trots att regler om upphandling finns. Man kanske delar upp projektet i mindre delar för att kunna förbigå upphandlingsreglerna , för att det är bekvämare att ringa till någon man känner sedan tidigare, och som man uppfattar att gör ett bra jobb, och är bra att samarbeta med.

Kanske kommunen har för höga summor på vad tjänstemännen själva får besluta om utan att nämndens eller kommunstyrelsens godkännande för affären behövs. Många uppfattar också att i och med att budgeten är fastslagen, så är det fritt fram att upphandla på det enklaste sättet, ”för att det är brådskande, och jobbet måste göras snabbt”.

Har man annonserat, och det kommer in endast ett anbud tar man detta, trots att man mycket väl inser att det går att göra jobbet billigare. Det är bekvämare än att gör en ny anbudsförfrågan till ett antal företag, för att få ett jämförelsetal. Detta gagnar inte invånarnas skattekassa, utan är ett otyg som måste beivras.

Vi har inte dessa lagar och regler för att ställa till besvär för tjänstemän och förtroendevalda, utan för att på bästa sätt säkerställa att invånarnas skattemedel används på ett för invånarna demokratiskt och förmånligt sätt, det borde alla inblandade inse och förstå, och arbeta i enlighet därmed.

RUNA LISA JANSSON