DELA

Upphandling av mjölkprodukter

Då den nyligen slutförda upphandlingen av mjölk och mjölkprodukter till ÅHS tilldragit sig ett stort intresse i de åländska massmedierna under den senaste veckan kan det vara på sin plats att också vi som gjort upphandlingen redogör för vår syn på saken. Detta då det bland våra förtroendevalda förefaller finns en i och för sig förståelig ambition att i våra upphandlingar gynna åländska företag.
Den aktuella upphandlingen har gjorts enligt de direktiv som finns dels för upphandlingar inom landskapsförvaltningen och dels inom ÅHS. Där har vi inte kunnat hitta bestämmelser som styr våra upphandlingar mot speciell hänsyn till lokala leverantörer. Man kan nog också undra lite över hur sådana direktiv skulle tänkas blir formulerade skriftligt. Det har till exempel nämnts att man kunde acceptera ett högre pris med en viss angiven procentsats för anbud från lokala anbudsgivare. Svårigheten med detta är, att själva grundpelarna bakom bildandet av EU handlar om fri rörlighet för varor, tjänster m.m.
Som en följd därav är gynnande av lokala anbudsgivare i offentliga upphandlingar med till exempel sysselsättningshänsyn förbjudet enligt den finländska lagen om offentlig upphandling. Liknande lagstiftning finns inom hela EU-området. Om man önskar gynna lokala företag begränsar man också konkurrensen och inskränker den egna organisationens möjligheter att få bästa möjliga upphandlingar.

En av grundpelarna i en god upphandling är konkurrensutsättning Den ovan nämnda lagen om offentliga upphandlingar i Finland gäller också på Åland genom blankettlag för upphandlingar som är större än ett i lagen angivet tröskelvärde som i dag uppgår till knappt 200.000 euro. För upphandlingar under tröskelvärdet gäller lagen inte på Åland
En konsekvent upphandlingspolicy inom organisationen innebär att man tillämpar samma tillvägagångssätt i sina upphandlingar oberoende av värdet på upphandlingen. Den nu diskuterade upphandlingen av mjölkprodukter har ett beräknat årsvärde om 80.000 –100.000 euro och ska då konkurrensutsättas på normalt sätt enligt gällande upphandlingsdirektiv.

Ovan nämnda regler har tillkommit dels för att säljarna skall behandlas rättvist men också för att offentliga organisationer skall tvingas till att genom konkurrensutsättning sträva till god ekonomi. Det talas en del om att lokala producenter skall gynnas, men bortsett från gällande regelverk; Vem skall då se till att ÅHS:s intressen bevakas i dessa sammanhang om vi som arbetar för ÅHS inte får göra det fullt ut enligt gällande praxis? Undertecknade erkänner att vi också i dessa sammanhang arbetar med ÅHS:s bästa för ögonen. Visst blir det motstridigt om vi samtidigt skall gynna intressen utanför vår organisation.
Det har nämnts att det i det aktuella ärendet rör sig om 8.000 euro som står på spel, skillnaden mellan två inkomna anbud. Det är inte i första hand de 8.000 eurona det gäller utan huruvida ÅHS skall ha en konsekvent upphandlingspolicy som ser till ÅHS:s intressen. Om vi lyckas med detta vinner vi respekt hos anbudsgivare och leverantörer och går vidare mot bra upphandlingar och bra inköpskontrakt.

Det förekommer rykten om att anbud på mjölkvaror antagits som ger fri prissättning under avtalsperioden. I det vinnande anbudet finns förbehåll för möjlighet till att granska priserna under avtalsperioden. Skillnaden i pris mellan de båda anbuden är 8-9 procent. I anbudsförfrågan anges att garanti om fast pris under avtalsperioden premieras med en procent vid anbudsjämförelsen. Under avtalsperioden som omfattar tio månader är det inte skäligt att räkna med en nämnvärd prisökning. Enligt avtalet skall varje ansökan om justering av priser motiveras med redovisning av motsvarande kostnadsökningar i leverantörens egna kostnader, vilket anbudsgivaren är fullt på det klara med. Vid avtalsbrott har ÅHS möjligheten att häva avtalet.
Det förekommer önskemål om miljöhänsyn vid val av leverantör, vilket är befogat, men man ska samtidigt vara medveten om att upphandlingen blir mer komplicerad då regelverket för t ex miljökrav är komplext och kräver omfattande dokumentation från anbudsgivaren för att kunna beaktas och bedömning av denna.
Vi önskar även ÅCA lycka till i arbetet med att erhålla rättvisemärkning och ser positivt på en fortsatt utveckling av det lokala utbudet av livsmedel.
Petter Johansson
Försörjningschef
Marie Lövgren
Ekonomichef