DELA

Upp till dans

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar. Bilden som rapporten målar upp speglar Ålands verklighet. Urbanisering och avfolkning, en förändrad befolkningsstruktur där åldersgruppen +65 åringar ökar kraftigt, en försämrad försörjningskvot där relationen 15-65 år minskar stadigt i förhållande till 0-14 och 65+, en skatte- och intäktsbas som inte ökar i samma takt som kostnadssidan, minskad investeringsförmåga, ökande lånestock.

Rapporten visar hur kostnadseffektiviteten för att producera välfärd förbättras ju större storlek på kommun. Det i kombination med att vårt välfärdssystem utmanas med ett kontinuerligt ökande behov har sedan länge varit känt. Den negativa spiralen som demografiska utvecklingen innebär påskyndas av att utgifterna inte följer med när arbetsföra personer väljer att flytta från en liten kommun. Skattebasen minskar, men kostnadssidan förblir relativt oförändrad.

Det finns en mängd problem inom många områden som per automatik skulle lösas via färre kommungränser. Tiden har nu kommit fatt det offentliga Åland. Dålig ekonomi får alltid konsekvenser för människor. Min och liberalernas väg framåt för ett starkare Åland är en kommunreform. En kommunreform kräver politisk samsyn genom alla led från lagtinget till kommunpolitiken om att ekonomi och vår gemensamma välfärd kräver modernisering av dagens fördyrande kommunala gränshinder. Gränser är ett ord som klingar negativt i mina öron.

Jag har i lagtingsdebatterna frågat majoritetsblocket vad alternativet till en kommunreform är.

Är det skattehöjningar? Är det införande av landskapsskatt? Är det banklån för att upprätthålla dagens strukturer eller är det att montera ned dagens välfärd för att ha råd? Frågorna har bemötts med tystnad och åter tystnad. Det är inte ansvarsfullt. Att säga nej in blanco till en kommunreform håller inte längre. Bevisbördan ligger nu hos nej-sägarna och jag väntar otåligt på majoritetens alternativ till hur vi skapar ett starkt Åland som inte är beroende av banklån.

John Holmberg, Lagtingsledamot (Lib)