DELA

Universell design – ett samhälle byggt för alla

Under den senaste tiden har vi vid Ålands handikappförbund märkt en ökad medvetenhet om betydelsen av tillgänglighet. Flera olika företag, verksamheter och instanser har tagit kontakt med förbundet för att diskutera tillgänglighet när de planerar byggnader och utomhusanläggningar.
Detta växande intresse för att skapa miljöer där alla har tillträde och alla kan vara delaktiga gläder oss naturligtvis och det gynnar inte bara personer med funktionsnedsättningar utan oss alla som lever här i samhället. Ju fler tillgängliga miljöer vi skapar desto lättare och mer välfungerande blir omgivningen för oss allihop.

Vi i Ålands handikappförbund anser att tillgänglighet ska vara en självklar och naturlig del ända från första början av en byggprocess. Vi efterlyser en lagstiftning där tillgänglighetsaspekten är beaktad redan då bygglov beviljas. Bara på det sättet kan vi trygga att alla människor har tillgång till och kan vara fullt delaktiga i samhället.
Det som kallas universell design handlar inte om att specialanpassa byggnader och miljöer för särskilda grupper utan om att utforma miljöerna från första början så att de passar alla människor och ta bort onödiga hinder redan i planeringsskedet. Byggnader och infrastruktur erbjuder öppna ytor, få hinder, lättåtkomliga platser där man kan röra sig obehindrat utan synliga, ljudliga eller fysiska hinder.

Tillgänglighet till samhällets produkter och tjänster är avgörande för att människor ska kunna leva aktiva, självständiga och fullvärdiga liv. Hur samhället utformas är alltså en angelägen och viktig folkhälsofråga.
Detta handlar mycket om attityder och att öppna sig för nya tankesätt. Det finns förstås en rädsla för att kostnaderna ökar men att bygga tillgängligt från början behöver inte kosta mer, det som verkligen kostar är att i ett senare skede vara tvungen att bygga om.
Om man går in med attityden att ett tillgängligt samhälle ger vinster i slutändan eftersom fler människor mår bra och kan leva fullödigt inser man snart att detta gynnar oss alla, även rent ekonomiskt. Funktionsnedsatta är en stor grupp i samhället och lägger vi dessutom till andra som gynnas av god tillgänglighet, småbarnsföräldrar med barnvagnar eller turister med bagage till exempel, handlar det om många människor som lättare kan använda sig av produkter och tjänster.
Tänk så här: många får det bättre men det är ingen som får det sämre av att samhället är tillgängligt.

Man
behöver inte ha en funktionsnedsättning för att inse att det är lättare att leva i ett samhälle som är förskonat från hinder och öppet för oss alla. Ett sådant samhälle kan Åland bli om vi bara vill.
Ålands handikappförbund r.f.